Cymdeithas Rhieni a Chyfeillion

Noson Blasu Gwin
Nos Wener Mai y 9fed - 7:30yh
Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line
poster bingo

Bingo Nadolig

Nos Lun Hydref 7fed

7:00yh

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line
poster

Mabolgampau a Râs Hwyaid

Dydd Sadwrn 29 Mehefin

12:00-3:00yh

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

line

dyddiadur

Tymor yr Haf 2013

Dyddiadur 'lwcus' newydd wedi ei cychwyn.

£1 am dyddiad ag mae'r ennillydd yn derbyn £50.

Mae gweddill yr arian yn dod i Ysgol Abererch.

Cysylltwch gyda Carys (mam Huw ac Alfie) i brynu dyddiad lwcus!

line
Mae'r Gymdeithas Rhieni a Chyfeillion wedi ei sefydlu yn yr ysgol ers blwyddyn bellach. Hoffem feddwl bod y Gymdeithas yn cyflawni tair prif swyddogaeth:

* Codi arian ar gyfer yr ysgol.
* Bod yn fforwm i drafod pynciau addysgol.
* Bod yn gyfrwng i rieni ddod i adnabod eu gilydd yn well.


Cynhelir Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas yn fuan ar ôl dechrau'r flwyddyn ysgol ym mis Medi. Mae croeso i bob un ohonoch i fod yn aelodau o'r gymdeithas hon. Byddwch cystal â chefnogi'r gymdeithas yn ei hymdrechion, a cheisio mynychu cymaint o gyfarfodydd ag y bo modd. Po fwyaf llwyddiannus y gall y gymdeithas hon fod, po fwya'r enillion i'r ysgol.

Swyddogion y Gymdeithas Rieni
 
 
Cadeirydd -
Mrs Janet Roberts
 
Trysorydd -
Miss Caren Thomas
Clwb Pel Bonws -
Mrs Heidi Jones
Ysgifenyddion -
Miss Caren Thomas a Mrs Annwen Hughes

 

Gweithgareddau a gynhaliwyd yn ddiweddar - Ras Hwyaid, Ffair Nadolig