Gwybodaeth

Argraffadwy Llawlyfr Rhieni 2020-21 a Pholisiau (PDF)

Cliciwch ar y pennawd er mwyn cael mwy o wybodaeth

Datganiad Gwariant Grant Datblygu Disgyblion Ysgol Abererch

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

GRANT DYSGU PROFFESIYNOL - £1265

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

GRANT AMDDIFADEDD 2016 - 2017

Cliciwch yma am ein Datganiad Grant Amddifadedd

llinell

GRANT YMDDIRIEDOLAETH ENLLI  -£120
Derbyniwyd grant oedd yn talu am hanner cost mynd a blwyddyn 5 a 6 i Enlli.
Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

GRANT PLAS MENAI -£1040
Llwyddwyd i dderbyn arian grant o’r Thomas Howell Fund i dalu y rhan fwyaf o’r costau i fynd a’r disgyblion ar ymweliad preswyl i Plas Menai yn 2015.Bydd y disgyblion yn treulio tri diwrnod yn y ganolfan yn Mawrth 2015.

llinell
GAD 2014/15 - £2754
Mae’r ysgol yn derbyn arian grant y llywodraeth (grant Amddifadedd Disgyblion) am bob plentyn sydd â hawl i ginio am ddim.Mae’n ofynnol i bob ysgol amlinellu sut mae’n gwario’r arian.

  • Cyflogi uwch-gymhorthydd i dargedu disgyblion mewn grwpiau – canolbwyntio ar iaith a rhifedd.
  • Buddsoddi yn y cynllun darllen Saesneg Reading Eggs.
  • Cynnal noson gwricwlaidd mathemateg i ddangos i’r rhieni sut y dysgir mathemateg i’r disgyblion.
  • Cydweithio gyda ysgolion eraill y dalgylch i greu adnoddau ar gyfer gweithredu y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd- canolbwyntio ar ymresymu rhifol.
  • Creu pecynnau gemau iaith a rhifedd i’r plant fynd adref gyda’u rhieni.
  • Dadansoddi profion cenedlaethol er mwyn cynllunio.
  • Trefnu hyfforddiant rhifedd a llythrenned dalgylchol.
  • Mabwysiadu’r cynllun talabout- prynu adnoddau a hyfforddi aelod o staff.

POLISI : Rhoddi Moddion i Ddisgyblion - cliciwch yma

Pa bryd ga i fynd yn ol i'r ysgol? - cliciwch yma