Gwybodaeth

Cliciwch ar y pennawd er mwyn cael mwy o wybodaeth

Cynllun Cyhoeddi Ysgol Abererch - cliciwch yma i'w lawrlwytho fel pdf

GRANT AMDDIFADEDD 2016 - 2017

Cliciwch yma am ein Datganiad Grant Amddifadedd

llinell

GRANT YMDDIRIEDOLAETH ENLLI  -£120
Derbyniwyd grant oedd yn talu am hanner cost mynd a blwyddyn 5 a 6 i Enlli.
Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

GRANT PLAS MENAI -£1040
Llwyddwyd i dderbyn arian grant o’r Thomas Howell Fund i dalu y rhan fwyaf o’r costau i fynd a’r disgyblion ar ymweliad preswyl i Plas Menai yn 2015.Bydd y disgyblion yn treulio tri diwrnod yn y ganolfan yn Mawrth 2015.

llinell
GAD 2014/15 - £2754
Mae’r ysgol yn derbyn arian grant y llywodraeth (grant Amddifadedd Disgyblion) am bob plentyn sydd â hawl i ginio am ddim.Mae’n ofynnol i bob ysgol amlinellu sut mae’n gwario’r arian.

 • Cyflogi uwch-gymhorthydd i dargedu disgyblion mewn grwpiau – canolbwyntio ar iaith a rhifedd.
 • Buddsoddi yn y cynllun darllen Saesneg Reading Eggs.
 • Cynnal noson gwricwlaidd mathemateg i ddangos i’r rhieni sut y dysgir mathemateg i’r disgyblion.
 • Cydweithio gyda ysgolion eraill y dalgylch i greu adnoddau ar gyfer gweithredu y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd- canolbwyntio ar ymresymu rhifol.
 • Creu pecynnau gemau iaith a rhifedd i’r plant fynd adref gyda’u rhieni.
 • Dadansoddi profion cenedlaethol er mwyn cynllunio.
 • Trefnu hyfforddiant rhifedd a llythrenned dalgylchol.
 • Mabwysiadu’r cynllun talabout- prynu adnoddau a hyfforddi aelod o staff.
Fel rhan o’r gyfundrefn amddiffyn plant, mae gan athrawon a staff ategol yr ysgol hon ddyletswydd i adnabod arwyddion o gamdriniaeth neu esgeleustod posibl a chyfeirio’u pryderon at y personau cyfrifol yn yr ysgol neu’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn syth.

Y Personau Cyfrifol am Amddiffyn Plant yn Ysgol Abererch yw-

Cydgysylltydd o blith uwch reolwyr yr ysgol.
Enw: Mrs Annwen Hughes , Ysgol Abererch, Pwllheli.
Rhif ffôn cyswllt – 01758613441 Ail Berson cyswllt

Enw: Mrs Anne Hughes , 16 Cardiff Road ,Pwllheli.
Rhif ffôn cyswllt – 01758613412 Aelod o’r Llywodraethwyr

Enw: Mr. Richard Glyn Roberts, Sgubor Feilyr, Abererch
Rhif ffôn cyswllt - 07837947261 Peron cyswllt yn yr awdurdod

Enw: Ffion Rhisiart, Swyddog Diogelu Plant, Adran Addysg,
Swyddfa’r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH
Rhif ffôn cyswllt – 01286 682794 FfionEleriRhisiart@gwynedd.gov.uk
neu
Drwy’r Tim Cyfeiriadau Plant, Gwasanaethau Cymdeithasol 01758704455

Dylid cysylltu gyda’r person cyswllt yn yr awdurdod os oes honiadau sydd yn ymwneud ag amddiffyn plant yn gysylltiedig â’r pennaeth.

Polisi Derbyn
Derbynnir plant yn llawn amser ym mis Medi yn dilyn eu penblwydd yn bedair oed ac am 2 awr y bore yn 3 oed. Mae hyn yn unol â pholisi’r Awdurdod Addysg.

Oriau Dysgu
Mae'r oriau dysgu yn 24 awr yr wythnos i'r plant Iau, 24 awr i'r Babanod a 10 awr i'r plant Meithrin.

Mae sesiynau y bore rhwng 8:45 - 12:00 o'r gloch,
8:45 - 10:45 i'r plant Meithrin

Sesiwn y prynhawn rhwng 12:45 - 3:00 o'r gloch i'r Babanod a'r plant Iau
* Dymunwn eich atgoffa na ddylai plant gyrraedd yr ysgol cyn 8:35am.
* Dylai'r plant gyrraedd yr ysgol yn brydlon. Byddant yn cael eu cofnodi fel “hwyr” os byddant yn cyrraedd ar ôl y cyfnod cofrestru -9:15am.
* Nid oes hawl gan blentyn i adael tir yr ysgol heb ganiatâd a heb i oedolyn ei gyrchu.
Unwaith mae plentyn wedi ei drosglwyddo i riant/warchodwr, mae'r cyfrioldeb
Amdano/i yn trosglwyddo i'r person sydd wedi dod i'w nôl.
* Bydd yr athrawon yn swyddogol gyfrifol am bob plentyn 10 munud cyn dechrau a 10 munud wedi oriau'r ysgol.

Amser Chwarae
Mae amser chwarae fel arfer rhwng 10:45 a 11:00 yn y bore a 1:45-2:00 yn y prynhawn a ceir cyfle i chwarae amser cinio hefyd. Mae'r plant yn chwarae ar yr iard neu'r cae chwarae, yn dibynnu ar y tywydd. Yn ystod amser chwarae gwlyb, mae'r disgyblion yn aros yn eu dosbarthiadau, ond parheir i roi egwyl iddynt o'u gwaith.

Yn ystod amser chwarae'r bore bydd Siop Ffrwythau y Cyngor Ysgol yn agor gall y plant brynu ffrwyth am 30c neu ddod â'u byrbryd iach eu hunain. Ni chaniateir fferins, siocled na chreision.

Mae cyfle i'r plant gael diod llefrith yn ystod yr egwyl bore. Mae hwn am ddim i blant dosbarth y cyfnod sylfaen.

Mae gan yr ysgol ddyletswydd i sicrhau bod y disgyblion yn mynychu’n rheolaidd. Os nad yw plentyn yn bresennol ar gyfer sesiwn, cânt eu marcio’n absennol. Disgwylir i rieni gysylltu â’r ysgol y bore cyntaf hwnnw fel y gellir rhoi cyfrif am absenoldeb a dod â nodyn yn egluro’r absenoldeb i’r ysgol pan fydd yn dychwelyd.

Yn unol â rheolau’r Cynulliad Cenedlaethol mae’n rhaid i bob ysgol ddosbarthu absenoldebau mewn un o ddwy ffordd: awdurdodedig neu anawdurdodedig.

Mae absenoldebau awdurdodedig yn arferol yn cynnwys salwch neu apwyntiadau meddgol. Mae modd hefyd gofyn am hyd at ddeng niwrnod o wyliau mewn un flwyddyn ysgol. Mae’r Pennaeth yn ystyried y ceisiadau hyn ar sail unigol. Rydym yn annog rhieni’n gryf i beidio â thynnu eu plant allan yn ystod y flwyddyn ysgol gan fod parhad yn hollbwysig i sicrhau dysgu effeithlon.

Cofnodir unrhyw absenoldebau heb eu hesbonio fel rhai anawdurdodedig.
Mae gwybodaeth am bresenoldeb yr ysgol yn cael ei chadw’n electronig gan yr AALl.

Gall Swyddogion Lles Addysg ymweld â chartrefi unrhyw rieni yr ystyrir bod ffigurau presenoldeb eu plentyn yn bryder i’r Ysgol a’r AALl.

Presenoldeb Yr Ysgol 2011-2012

Presenoldeb = 94.3%

Targed = 95%

Mae gan Ysgol Abererch wisg ysgol swyddogol. Gellir ei harchebu o'r ysgol. Teimlir bod gwisg ysgol yn arwain at feithrin balchder yn yr ysgol ac ymdeimlad o berthyn iddi.

Genethod
Bechgyn
Ffrog Haf Ar gael yn yr ysgol £6.20 Trowsus Glas tywywll (nefi)
Sgert Glas tywyll (nefi) Crys chwys Ar gael yn yr ysgol am £10.00
Crys chwys Ar gael yn yr ysgol am £10.00 Crys Ar gael yn yr ysgol am £6.00
Crys Ar gael yn yr ysgol am £6 Sanau Glas tywyll (nefi)
Sanau Glas tywyll (nefi) Esgidiau Du
Esgidiau Du neu las tywyll Côt Ar gael yn yr ysgol am £20
Côt Ar gael yn yr ysgol £20 Cit addysg gorfforol Ar gael yn yr ysgol £10
Cit addysg gorfforol Ar gael yn yr ysgol £10    

- Mae'n hanfodol, rhag cymysgu dillad, fod enwau plant wedi eu nodi yn eglur ar bob dilledyn.
- Dylai fod gan pob plentyn esgidiau ysgafn, trowsus cwta a chrys T ar gyfer
addysg gorfforol. Am resymau hylendid, ni ddylent wisgo'r dillad hyn i ddod i'r ysgol yn y bore, ond newid iddynt am y wers ac yna newid i'w dillad arferol ar ddiwedd y sesiwn.
- Os yw'r plant am wisgo clustdlysau a fyddech cystal a sicrhau mai rhai 'stud' yn unig fyddant yn eu gwisgo.
- Disgwyliwn i blant sydd hefo gwalltiau hir glymu eu gwalltiau yn ôl er diogelwch a glanweithdra.

Mae’r ysgol darparu prydau ysgol danteithiol ac iachus ar gyfer ein disgyblion bob dydd. Cost gyfredol cinio ysgol yw £1.95 y dydd. Cesglir arian cinio ar ddydd Llun a dydd Gwener. Dylid rhoi’r arian neu’r sieciau yn yr amlenni pwrpasol a gwneud sieciau’n daladwy i ‘Cyngor Gwynedd’. Mae prydau am ddim ar gael i bob plentyn o deuluoedd sy’n derbyn Cynhaliaeth Incwm neu Lwfans Ceisio Gwaith. Mae’r
ffurflen sydd ei hangen i hawlio’r hawliad hwn ar gael o swyddfa’r ysgol. Noder bod yr holl ddata Cinio Ysgol yn cael ei gasglu gan yr AALL.

Mae’n well gan rai plant ddod â’u cinio eu hunain i’r ysgol. Gan ein bod yn rhan o Gynllun Ysgolion Iach Gwynedd ein dymuniad yw gweld bwyd iach yn y bocsus bwyd, a dim diod ffisi na fferins.

Mae’r disgyblion i gyd yn bwyta’u cinio yn neuadd yr ysgol am hanner dydd.

Bwydlen newydd 2016 - 17 - cliciwch yma

Mae cyfle i bob plentyn yn yr ysgol fod yn rhan o’n Clwb Brecwast. Golyga hyn y gall eich plentyn ddod i’r ysgol erbyn 8:05am i gael sudd ffrwythau, grawnfwyd a thost i frecwast. Mae’r Clwb Brecwast ar agor bob diwrnod ysgol a does dim angen talu ceiniog i fod yn rhan ohono. Os dymunwch i’ch plentyn fod yn rhan o’r clwb hwn, cysylltwch â’r ysgol am fwy o fanylion ac am ffurflen gofrestru.

Ar wahân i arbenigedd unigol y staff addysgu, dyma'r peth sy'n bennaf gyfrifol am roi i bob ysgol ei chymeriad unigol ac unigryw. Dyma'r rhan o'r cwricwlwm na ellir ei osod o dan benawdau - yr athroniaeth y tu cefn i'r dysgu ac ysgogiadau'r staff, ynghyd â'r ffordd y mae polisiau'r ysgol yn ystyried natur y gymdeithas a wasanaethir ganddi - dyna sy'n rhoi i ysgol ei chymeriad ei hun.

Yma yn Ysgol Abererch, ceisiwn wneud nifer o bethau nad ydynt yn rhan o'r cwricwlwm ffurfiol, pethau sy'n bwysig mewn bywyd yn ein meddyliau ni. Credwn ein bod yma i roi gwasanaeth mwy na'r amcanion academaidd ar ben eu hunain (er bod y pwysau ac amser yr ysgol yn gwneud hyn yn fwyfwy anodd). Credwn y dylai pob plentyn allu uniaethu ei hun â'i ysgol - ac y dylai fedru gwneud hynny, nid yn unig drwy'r wisg ysgol sydd amdano, ond drwy agwedd yr ysgol at y byd mawr y tu allan. I'r diben hwn ceisiwn feithrin cysylltiadau a'n cymuned, ysgolion eraill y dalgylch, yr henoed a'r anabl.

 1. Dechreuir yr ysgol am 8.45 o'r gloch. Disgwylir i'r plant fod yn brydlon. Ni dderbynnir unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw blentyn sy'n cyrraedd yr ysgol cyn 8.35 o'r gloch - os nad oes trefniant am reswm arbennig.
 2. Bydd yr ysgol yn gorffen am 3 o'r gloch i bawb.
 3. Mae'r awr ginio o 12 tan 12.45 o'r gloch. Ni chaniateir i'r plant adael tir yr ysgol heb ganiatad ar wahan i'r disgyblion fydd yn mynd adref am ginio.
 4. Gellir prynu llefrith i'w yfed yn ystod amser chwarae. Rhaid archebu ymlaen llaw am y tymor. Mae llefrith am ddim i blant o dan 7 oed.
 5. Ni chaniateir dod a fferins, creision na diod o unrhyw fath i'r ysgol. Caniateir ffrwythau at amser egwyl ac mae siop ffrwythau yn yr ysgol lle gwerthir ffrwythau'n ddyddiol am 30c.
 6. Disgwylir i'r arian cinio gael ei dalu ar ddydd Llun neu'r diwrnod cyntaf y bydd plentyn yn bresennol. Gwerthfawrogir arian gwastad gan fod ceisio cael newid i nifer o blant yn creu problemau.
 7. Disgwylir nodyn o eglurhad am absenoldeb neu fe'i farcir fel absenoldeb 'heb ganiatad' ar y cofrestr. Mae llyfrau absenoldeb ar gael yn yr ysgol. Caniateir hyd at 10 diwrnod o wyliau mewn un flwyddyn ysgol - gyda chaniatad yr ysgol ymlaen llaw. Mae ffurflenni ar gael yn yr ysgol.
 8. Cymerir pob cam rhesymol i sicrhau diogelwch y plant tra ar dir yr ysgol neu dan ofal athro/athrawes oddi allan i'r ysgol. Cyfrifoldeb y rhieni neu warchodwyr ydynt unwaith maent tu allan i giatiau'r ysgol ar ddechrau neu ar ddiwedd diwrnod ysgol.
 9. Mewn achos o ddamwain neu salwch yn ystod oriau’r ysgol, gwneir pob ymdrech i gysylltu a’r rhieni neu warchodwyr os bydd angen. Mewn achosion brys lle methir cysylltu, bydd y Brifathrawes yn gweithredu yn ol y galw.
 10. Nid yw'r ysgol yn gyfrifol am unrhyw golled neu niwed i eiddo personol y disgyblion. Ni chaniateir teganau yn yr ysgol.
 11. Disgwylir i bob rhiant sicrhau bod enw'r plentyn wedi ei labelu'n glir ar bob dilledyn ac eiddo personol.
 12. Disgwylir i bob plentyn fod yn ymwybodol o'r angen i ymddwyn yn gwrtais a chymwynasgar ym mhob agwedd o fywyd a gwaith yr ysgol.
 13. Disgwylir i bob plentyn barchu eiddo'r ysgol yn enwedig pan fydd offer neu lyfrau ar fenthyg i'r plant fynd adref. Codir tal am unrhyw ddifrod a wneir i eiddo'r ysgol yn fwriadol.
 14. Disgwylir i bob plentyn newid i ddillad addas i wersi ymarfer corff a chwaraeon.
 15. Nid yw'r ysgol yn cymeradwyo rhoi ffisig i ddisgyblion yn yr ysgol oni bai bod yr amgylchiadau'n arbennig iawn. Dylid llenwi ffurflen, os oes angen i blentyn dderbyn ffisig yn ystod oriau ysgol. Maent ar gael gan y Brifathrawes.

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad neu gwyn at y Brifathrawes yn unig.

Gweithdrefau Cwyno

Mae'r Awdurdod Addysg Lleol, yn unol â gofynion Adran 29 o Ddeddf Diwygio Addysg 2002, wedi sefydlu trefn i ystyried cwynion am y modd y mae'r ysgol, Cyrff Llywodraethu a'r Awdurdod Addysg yn gweithredu mewn perthynas â chwricwlwm ysgol a materion eraill cysylltiedig.

Os oes gennych broblem mewn perthynas ag addysg eich plentyn, gwnewch apwyntiad i weld yr athro dosbarth ar y cyfle cyntaf drwy gysylltu â swyddfa'r ysgol. Gellir ymdrin â'r rhan fwyaf o broblemau yn anffurfiol gan yr athro dan sylw. Os teimlwch nad yw eich problem wedi ei datrys, neu bod gennych bryderon am fater arall, gwnewch apwyntiad i weld y Pennaeth. Pe baech yn parhau'n anfodlon, gellir gwneud cwyn ffurfiol i Gadeirydd y Llywodraethwyr d/o yr Ysgol. Mae'r Llywodraethwyr yn mabwysiadu'r weithdrefn a argymhellir gan yr Awdurdod Addysg Lleol ar gyfer ymdrin â chwynion. Os ydych yn teimlo nad ymdrinwyd a'u pryder yn effeithlon, dylech ysgrifennu at yr Awdurdod Addysg Lleol.

Gofelir am unrhyw blentyn sy'n mynd yn sâl yn yr ysgol neu'n cael damwain a'i gysuro. Os bydd ein cymorthyddion cyntaf yn ei ystyried yn angenrheidiol, byddwn yn cysylltu â chi ac yn gofyn i chi ddod i gasglu eich plentyn. Am y rheswm hwn mae'n hanfodol bod yr ysgol yn cael ei chadw'n wybodus pe bai eich manylion cyswllt yn newid. Cedwir cofnodion damweiniau ar ffeil, ac anfonir slip damwain adref i esbonio'r hyn sydd wedi digwydd. Mewn achos brys lle na ellir dod i gysylltiad â rhiant bydd y Pennaeth yn gweithredu'n ôl y galw.

Pe bai ar eich plentyn angen moddion yn ystod y diwrnod ysgol cysylltwch â'r Pennaeth.

Blaenoriaeth yr ysgol yw diogelwch y disgyblion, y staff ac ymwelwyr. Mae'r llywodreathwyr yn sicrhau diogelwch yr adeilad ac eiddo'r ysgol. Mae asesiadau o risgiau uchel a chanolig wedi eu paratoi i sicrhau fod gweithgareddau'r ysgol mor ddiogel â phosibl. Paratoir asesiad risg cyn cychwyn ar daith neu weithgaredd tu allan i ffiniau'r ysgol, eto i leihau'r siawns o ddamwain.

Yn Ysgol Abererch credwn fod safon uchel o ymddygiad ac ethos cadarnhaol yn holl-bwysig ar gyfer cyflwyno addysg o'r ansawdd orau ac ar gyfer rhoi sgiliau bywyd positif i'r plant.

Rydym yn dilyn egwyddorion cynllun Webster-Stratton, sydd yn cael ei annog gan Gyngor Gwynedd. Mae yn canolbwyntio ar ganmol ymddygiad da ac atgoffa'r plant yn rheolaidd o'r Rheolau Aur. Mae ein hystafelloedd dosbarth yn lleoedd prysur ac atyniadol gyda'r plant yn mwynhau dysgu, yn gweithio'n galed ac yn ymddwyn yn dda. Rydym yn credu mewn amddiffyn hawliau dysgu a diogelwch pob un o'r disgyblion, felly pe bai plentyn yn methu dilyn y Rheolau Aur ac yn ymddwyn mewn ffordd sydd yn amharu ar eraill mae gennym gamau pendant y byddwn yn eu dilyn, yn cychwyn drwy ddefnyddio'r Gadair Dawel. Mae copïau o'n Polisi Ymddygiad llawn ar gael o swyddfa'r ysgol.

Hoffwn bwysleisio, ein bod yn falch iawn o ymddygiad rhagorol y disgyblion y mwyafrif llethol o'r amser ac yn falch iawn o sut mae'r ysgol wedi datblygu i fod yn gymdeithas o unigolion sydd yn gofalu am ei gilydd

Mae hon yn ysgol sy'n credu bod partneriaeth hapus ac agored rhwng yr ysgol a'r cartref yn holl bwysig. Dim ond wrth i'r cartref a'r ysgol gyd-weithio y gallwn helpu pob plentyn i wneud y gorau o'i alluoedd a'i adnoddau.

Mae'r drws yn agored i chwi rieni i drafod gyda'r Pennaeth ar unrhyw adeg. Yn wir, anogir chwi i alw draw, er bod yn rhaid deall na chaiff athrawon dosbarth drafod gwaith disgyblion gyda rhieni heb drefnu o flaen llaw gyda'r Pennaeth.

Yn ogystal â chael ymweld yn unigol â'r ysgol, caiff rhieni hefyd gyfleoedd ffurfiol ddwywaith y flwyddyn i weld y gwaith a wneir yn yr ysgol. Bydd rhieni yn derbyn Adroddiad Llawn ar ddiwedd tymor yr haf er mwyn rhoi syniad i'r rhieni am gynnydd eu plant yn ystod y flwyddyn.

Trosglwyddo Gwybodaeth i Rieni

Rhoddir gwybodaeth am weithgareddau i ddod mewn cylchlythyrau rheolaidd, ac fe fydd adegau pan fyddwn yn anfon gwybodaeth trwy lythyr i hysbysu'r rhieni am ddigwyddiadau yn yr ysgol. Gofynnir yn garedig i chwi ddarllen pob gohebiaeth yn ofalus os gwelwch yn dda.

Cred yr ysgol mewn meithrin a datblygu doniau creadigol ac fe hywryddir hyn drwy gynnal cyngherddau a chystadlu mewn eisteddfodau. Bydd yr ysgol bob amser hefyd yn gwneud ei gorau i gefnogi gweithgareddau lleol o'r fath.

Rydym hefyd yn rhan o gynllun tecstio rhieni, Teachers2Parents. Mae hon yn ffordd hwylus iawn o gysylltu i rannu neges,

Mae plant Cyfnod Allweddol 2 (7-11 oed) yn cael gwaith cartref ffurfiol yn yr ysgol hon, fel rheol ar nos Wener. Rhoddir gwaith cartref yn achlysurol i blant oedran Cyfnod Sylfaen-yn aml bydd yn cyd-fynd a gwaith Ysgol Dina a wneir yn y dosbarth.

Gobeithir y bydd diddordeb y plant mewn themau a meysydd arbennig yn ymestyn yn aml i'r oriau ar ôl ysgol.

Ambell dro bydd gweithgarwch arbennig yn gofyn am wybodaeth gan rieni, perthnasau a chymdogion neu'n gofyn am waith holi a darganfod ar ran y plant.

Sylweddolir mai cyfrifoldeb y cartref yw'r plentyn yn ystod yr oriau hyn ac mai yng ngoleuni'r cyfrifoldeb hwnnw y bydd rhieni yn cytuno neu'n anghytuno cydweithredu.

O dro i dro gall athro/athrawes ofyn i blentyn wneud gwaith ychwanegol er mwyn dileu rhyw wendid neu ganolbwyntio ar agwedd arbennig o'r gwaith. Bryd hynny gobeithir cael cydweithrediad llwyr y cartref ac anogaeth i'r plentyn wneud y gwaith.

Hyderwn y bydd y cartref yn cydweithredu i hybu gwaith y plant.

DARLLEN ADREF

Mae'r ysgol yn gweithredu cynllun Darllen ar y cyd rhwng rhieni a phlant yn y cartref. Cedwir cofnod o'r hyn y mae plentyn wedi ei ddarllen mewn llyfryn arbennig. Gwerthfawrogwn eich cyfraniad yn y llyfryn wythnosol.

POLISI : Rhoddi Moddion i Ddisgyblion - cliciwch yma

llinell

Polisi Derbyn Ysgol Abererch

Mae’r ysgol yn derbyn plant yn rhan amser o’r Medi sydd yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed ac yn llawn amser yn dilyn eu pen-blwydd yn bedair oed.

Croesawir rhieni dalgylch yr ysgol i gysylltu â’r Pennaeth ar gyfer gwneud trefniadau i dderbyn y plentyn i’r ysgol. Dim ond trwy gysylltu â’r Swyddfa addysg leol y gellir cychwyn trafodaeth ynglyn â derbyn plant all-dalgylch.

Yn ystod tymor yr haf gwahoddir yr holl blant sydd yn dechrau’r ysgol ym Medi ynghyd â’r rhieni i dreulio cyfnod yn yr ysgol.

llinell

Polisi Codi Tâl

Nid yw'r ysgol yn codi tâl am weithgareddau cwricwlaidd. Rydym weithiau'n gofyn am gyfraniadau gwirfoddol tuag at rhai gweithgareddau ysgol arbennig, megis teithiau addysgol a chludiant i wersi yn y ganolfan hamdden. Pan drefnir ymweliadau preswyl bydd gofyn i'r rhieni dalu. Ni eithrir unrhwy blentyn o weithgareddau ar sail amharodrwydd neu anallu i gyfrannu'n wirfoddol.

llinell

Polisi Iaith

AMCANION CYFFREDINOL
Mae Awdurdod Addysg Gwynedd yn gweithredu polisi dwyieithog trwy holl ysgolion Gwynedd a hefyd, yn datblygu polisi dwyieithog ar gyfer sefydliadau Addysg Bellach.

Yr amcan yw datblygu gallu disgyblion a myfyrwyr y sir i fod yn hyderus ddwyieithog er mwyn eu galluogi i fod yn aelodau cyflawn o'r gymdeithas ddwyieithog y maent yn ran ohoni.

Dylai holl sefydliadau addysg y Sir adlewyrchu ac atgyfnerthu'r polisi iaith yn eu gweinyddiad, eu bywyd cymdeithasol a'u trefn fugeiliol yn ogystal ag yn eu darpariaeth academaidd

Ysgol naturiol Gymraeg yw Ysgol Abererch ac mae'r staff a'r disgyblion yn ymdrechu'n galed i gadw naws ac awyrgylch Gymreig yr ysgol. Ni ddylai'r rhai ohonoch sydd â'ch plant yn ran o sefyllfa ddwyieithog am y tro cyntaf deimlo dan fygythiad na theimlo nad ydych chi'n perthyn. Efallai nad ydych chi'n siarad Cymraeg, er bod llawer o rieni'n penderfynu dysgu'r iaith, ond gobeithiwn y byddwch yn parchu'r awyrgylch ieithyddol sy'n bodoli yma, awyrgylch sy'n cyfoethogi cymaint ym mhob ystyr ar brofiadau dysgu'r plant. Parchwn eich hawl chi i ddefnyddio'r iaith a ddewisir gennych, ac i'r diben hwnnw, byddwch yn derbyn gohebiaeth ddwyieithog o'r ysgol.

AMCANION PENODOL:

Addysg Feithrin
Sicrhau, drwy ddarpariaeth a threfniadaeth feithrin bwrpasol a sensitif, y rhoddir i bob plentyn sylfaen gadarn yn y Gymraeg er mwyn ei alluogi i gyrraedd y nod o ddwyieithrwydd llawn maes o law.

Babanod
Adeiladu ar y sylfeini a osodwyd i'r Gymraeg drwy addysg feithrin, cadarnhau a datblygu mamiaith y plentyn o ddysgwyr Cymraeg ac ymestyn gafael y plentyn o gartref Cymraeg ar y Saesneg.

Iau
Cadarnhau a datblygu Cymraeg a Saesneg pob plentyn yn eu holl agweddau goddefol a gweithredol, er mwyn sicrhau ei fod yn gallu siarad, darllen, ac ysgrifennu'n rhwydd ac yn hyderus yn y ddwy iaith pan fo'n trosglwyddo i'r ysgol uwchradd. Rhoddir 50% o'r amser dysgu i Gymraeg a 50% i Saesneg.

Pan ddaw hwyrddyfodiad i mewn i'r ysgol, h.y. plentyn nad yw'n siarad Cymraeg o gwbl, yna cynigir cwrs brys o dymor iddynt yn y 'Ganolfan Hwyrddyfodiaid' yn Llangybi. Yno bydd y plentyn yn rhan o grwp dysgu bychan a bydd yn cael ei ddysgu gan arbenigwyr mewn dysgu Cymraeg fel ail iaith. Yn ystod y tymor byddant yn dilyn y cwricwlwm ysgol arferol yn ogystal â chael dysgu Cymraeg. Cludir y plant i'r canolfannau yn rhad ac am ddim.

llinell

Polisi Addysg Rhyw

Yn unol a Deddf Addysg 1986 disgwylir i Gyrff Llywodraethol ysgolion ystyried os dylai addysg rhyw fod yn rhan o'r cwricwlwm seciwlar.Os ydynt o'r farn y dylai addysg rhyw fod yn rhan o'r cwricwlwm,mae gofyn iddynt lunio ac adolygu datganiad ysgrifenedig o'u polisi o safbwynt cynnwys a threfniadaeth.

Mae llywodraethwyr yr ysgol hon wedi penderfynu dysgu addysg rhyw fel rhan o gwricwlwm yr ysgol. Gwneir hyn fel rhan o'r gwersi Addysg Bersonol a Chymdeithasol sy'n ymwneud a llawer o faterion yn ymwneud a datblygiad yr unigolyn. Gellir gweld y polisi llawn (sy'n manylu ar yr agweddau a gyflwynir,pa bryd a sut) drwy law y pennaeth.

Mae gennych hawl i dynnu eich plentyn allan o wersi addysg rhyw h.y. yr elfennau nad ydynt yn rhan o'r Cwricwlwm Cenedlaethol.Eich cyfrifoldeb chi yw gadael i'r pennaeth wybod hynny.

llinell

Crefydd
Nid yw'r ysgol hon yn dal cysylltiad uniongyrchol a ffurfiol ag unrhyw enwad crefyddol.

Mae'r addysg grefyddol a gyflwynir yn seiliedig ar faes llafur cydnabyddedig yr Awdurdod. Gellir archwilio copi o'r maes llafur hwn yn yr ysgol.

Gellir gwneud trefniadau ar gyfer plant nad yw eu rhieni am iddynt fynychu'r gwasanaethau crefyddol neu astudiaeth cyffelyb.

Cynllunnir y gwersi a addysgir yn yr ysgol mewn perthynas â gofynion y Cyfnod Sylfaen, Cwricwlwm Cenedlaethol 2008, a'r Maes Llafur Addysg Grefyddol a gytunir yn lleol.

Nod yr ysgol yw cyflwyno cwricwlwm a fydd yn galluogi ein disgyblion:

* ddatblygu'r sgiliau elfennol-siarad, gwrando, darllen, ysgrifennu a rhifedd.
* gael y cyfle i astudio a dehongli'r amgylchedd
* ddatblygu agweddau cymdeithasol hapus ac iach
* dderbyn profiadau cyfoethog ac amrywiol
* rin T.G.Ch yn hyderus.

Gelwir y cwricwlwm a ddilynir gan blant o oedran Meithrin a Derbyn, Y Cyfnod Sylfaen. Yn y Cyfnod Sylfaen mae'r ffocws ar ddarparu'r cyfleoedd i ddisgyblion ddatblygu eu sgiliau drwy ysgogi gweithgareddau chwarae strwythuredig sy'n cael eu gwau i'r profiadau dysgu.

Mae'r cwricwlwm ar gyfer y plant hŷn, a adnabyddir fel Cwricwlwm 2008, yn cynnwys Mathemateg, Cymraeg, Saesneg, Gwyddoniaeth, Technoleg, y Dyniaethau (Hanes, Daearyddiaeth ac Addysg Grefyddol) a'r celfyddydau mynegiannol (Celf, Drama, Cerddoriaeth, Dawns ac Addysg Gorfforol). Mae'r gwersi yn y pynciau hyn yn cael eu cynllunio ar y cyd â'r Fframwaith Sgiliau sy'n sicrhau bod ein disgyblion yn datblygu'r pedair sgil allweddol o Feddwl, Cyfathrebu, T.G.Ch a Rhif.

Mae croeso i rieni weld dogfennau sydd yn ymwneud â'r Cwricwlwm yn yr ysgol ond iddynt wneud trefniadau rhesymol â'r Pennaeth i wneud hynny.

Y CYFNOD SYLFAEN

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn gosod pwyslais mawr ar ddatblygu'r plant mewn sgiliau a dealltwriaeth, lles personol, cymdeithasol, emosiynol, corfforol a deallusol er mwyn datblygu'r plentyn cyfan. Meithrinir agweddau cadarnhaol at ddysgu fel y bydd y plant yn mwynhau ac am barhau â'u haddysg am gyfnod hirach. Maen hunan-barch a hunan-hyder i arbrofi, ymchwilio, dysgu pethau newydd a ffurfio perthynas newydd ag eraill arsylwi a sgiliau mynegiannol a chreadigol i annog eu datblygiad fel unigolion.

Sut bydd y plant yn dysgu?

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn gosod pwyslais mawr ar blant yn dysgu trwy wneud. Dylai plant ifanc gael mwy o gyfle i ennill profiad ymarferol trwy chwarae a chymryd rhan mewn gweithgareddau yn hytrach na thrwy gwblhau ymarferion mewn llyfrau. Er enghraifft, dylai mathemateg fod yn fwy ymarferol er mwyn i blant weld sut mae problemau'n cael eu datrys a pha mor bwysig yw mathemateg yn eu bywydau bob dydd. Rhoddir pwyslais ar ddatblygu sgiliau siarad a gwrando'r plant, a fydd yn gosod sylfaen gadarn i ddatblygu sgiliau darllen ac ysgrifennu. Dylid rhoi mwy o bwyslais ar sut mae pethau'n gweithio a dod o hyd i ffyrdd gwahanol o ddatrys problemau.

Mae'r Cyfnod Sylfaen yn cael ei ddatblygu o dan y Saith Maes Dysgu:

DATBLYGIAD PERSONOL, CYMDEITHASOL A LLES

Mae'r maes hwn o ddysgu yn canolbwyntio ar y plant yn dysgu amdanynt eu hunain, a'u perthynas gyda phlant ac oedolion eraill. Anogir hwy i ddatblygu eu hunan-barch, eu credoau personol a'u gwerthoedd moesol. Mae'r Cam Sylfaen yn cefnogi hunaniaeth ddiwylliannol pob plentyn, i ddathlu gwahanol ddiwylliannau a chynorthwyo plant i adnabod ac ennill ymwybyddiaeth gadarnhaol o'u diwylliant eu hunain ac un eraill. Cefnogir y disgyblion i ddod yn feddylwyr a dysgwyr hyderus, hyfedr ac annibynnol.

SGILIAU IAITH, LLYTHRENNEDD A CHYFATHREBU

Mae'r maes dysgu hwn yn canolbwyntio ar y disgyblion yn cael eu trochi mewn profiadau a
gweithgareddau ieithyddol. Mae eu sgiliau'n datblygu drwy siarad, cyfathrebu a gwrando. Anogir hwy i
gyfathrebu eu hanghenion, eu teimladau a'u meddyliau ac ailadrodd profiadau. Bydd rhai disgyblion yn cyfathrebu drwy gyfrwng ar wahân i leferydd. Mae'r disgyblion yn cyfeirio at eu bwriadau drwy ofyn cwestiynau, mynegi barn, adweithio i sefyllfaoedd a gwneud dewisiadau drwy amrywiaeth o gyfryngau. Anogir hwy i wrando ar eraill ac ymateb iddynt. Maent yn cael cyfleoedd i ddewis a defnyddio deunyddiau darllen, yn deall confensiynau argraff a llyfrau a rhoddir iddynt ystod eang o gyfleoedd i fwynhau gwneud marciau ac ysgrifennu.

DATBLYGIAD MATHEMATEGOL

Mae'r maes dysgu hwn yn canolbwyntio ar blant yn datblygu eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth o fathemateg drwy ddatrys problemau. Maent yn defyddio rhifau yn eu gweithgareddau dyddiol ac yn datblygu ystod o ddulliau hyblyg ar gyfer gweithio'n ymenyddiol gyda rhif, er mwyn datrys problemau o amrywiaeth o gyd-destunau, gan symud i ddefnyddio dulliau mwy ffurfiol o weithio a chofnodi pan fyddant yn barod yn ddatblygiadol. Maent yn ymchwilio i briodoleddau siâp ac yn trefnu, cyfateb, dilyniannu a chymharu gwrthrychau a chreu patrymau a pherthynas. Maent yn defnyddio iaith fathemategol briodol i esbonio'u rhesymu dysgu defnyddio'r Gymraeg a chyfathrebu yn Gymraeg orau y gallant. Datblygir sgiliau drwy gyfathrebu mewn ystod o weithgareddau pleserus ac ymarferol a gynllunnir a defnyddio ystod o ysgogiadau sy'n adeiladu ar wybodaeth a phrofiadau blaenorol y disgyblion a'u cynyddu. Defnyddir profiadau llafar y disgyblion i ddatblygu eu sgiliau darllen. Maent yn gwrando ar ystod o ysgogiadau, yn cynnwys deunyddiau clyweledol a meddalwedd rhyngweithiol T.G.Ch.

GWYBODAETH A DEALLTWRIAETH O'R BYD

Mae'r maes dysgu hwn yn canolbwyntio ar blant yn profi'r gair cyfarwydd drwy ymholi ac ymchwilio. Rhoddir profiadau i blant sy'n cynyddu eu chwilfrydedd am y byd o'u hamgylch a dechrau deall
digwyddiadau, pobl a lleoedd y gorffennol pethau byw a'r gwaith y mae pobl yn ei wneud. Maent yn dysgu arddangos gofal, cyfrifoldeb, pryder a pharch tuag at bopeth byw a'r amgylchedd. Maent yn dysgu mynegi eu syniadau, eu barn a'u teimladau eu hunain, gyda dychymyg, creadigrwydd a sensitifrwydd.

DATBLYGIAD CREADIGOL

Mae'r maes dysgu hwn yn canolbwyntio ar blant yn datblygu ar eu dychymyg a'u creadigrwydd drwy'r cwricwlwm. Ysgogir eu chwilfrydedd naturiol a'u tueddiad i ddysgu gan brofiadau synhwyrol bob dydd.
Mae'r disgyblion yn ymrwymo mewn gweithgareddau creadigol, dychmygus a mynegiannol mewn, celf, crefft, cynllunio, cerddoriaeth, dawns a symudiad.

DWYIEITHRWYDD AC AML-DDIWYLLIANNOL

Ni fydd yn rhaid i ysgolion sydd ar hyn o bryd yn datblygu 'Sgiliau Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu'
drwy gyfrwng y Gymraeg addysgu'r elfen ddwyieithog o'r Fframwaith ond mae'r plant yn cael cyfleoedd i ddysgu am ddiwylliannau ac arferion gwahanol yn y byd a dysgu parchu eraill

DATBLYGIAD CORFFOROL

Mae'r maes hwn o ddysgu yn canolbwyntio ar ddatblygiad corfforol y plant. Mae brwdfrydedd ac egni ar gyfer symud yn cael ei hybu'n barhaus drwy eu cynorthwyo i ddefnyddio'u cyrff yn effeithlon, drwy annog ymwybyddiaeth ofodol, cydbwysedd, rheoli a chydlynu a datblygu sgiliau symudol a llawdriniol. Anogir y disgyblion i fwynhau gweithgaredd corfforol a chysylltir eu synnwyr datblygiadol o hunaniaeth yn agos â'u hunan-ddelwedd, eu hunan-werth a'u hyder. Cyflwynir i'r disgyblion gysyniadau iechyd, hylendid a diogelwch a phwysigrwydd diet, gorffwys, cwsg ac ymarfer.


Yng Nghyfnod Allweddol 2, bydd y dysgwyr yn adeiladu ar y sgiliau, y wybodaeth a'r ddealltwriaeth a gaffaelwyd yn ystod y Cyfnod Sylfaen drwy ddilyn Cwricwlwm 2008 a'r Fframwaith Sgiliau.

IAITH CYMRAEG A SAESNEG
Llafaredd / Darllen / Ysgrifennu

Gwneir cynnydd trwy raglen gyfunol o lafaredd (siarad a gwrando yn Saesneg), darllen ac ysgrifennu. Cyflwynir profiadau a chyfleoedd i'r dysgwyr sy'n cydblethu gofynion yr adrannau Sgiliau ac Ystod yn y rhaglenni astudio. Daw'r dysgwyr yn siaradwyr hyderus, cydlynol sy'n ennyn diddordeb, gan weithio fel unigolion ac fel aelodau grwp. Bydd eu profiadau yn cynnwys cael cyfleoedd i gymryd rhan mewn gweithgareddau drama a chwarae rôl. Maent yn datblygu i fod yn wrandawyr gweithgar sy'n barod i ymateb mewn ystod eang o sefyllfaoedd. Drwy'r cyfnod allweddol, maent yn profi ystod fwyfwy eang o destunau anodd, er mwynhad ac er gwybodaeth, er mwyn iddynt allu datblygu i fod yn ddarllenwyr rhugl ac effeithiol. Deuant yn ysgrifenwyr cymwys, gan ysgrifennu'n glir ac yn gydlynol mewn amryw o ffurfiau ac at wahanol ddibenion. Maent yn meithrin mwy o ddealltwriaeth o'r angen i addasu eu llafar a'u hysgrifennu i gydweddu â'r diben a'r gynulleidfa. Maent yn gweithio'n fwyfwy manwl gywir ac yn dechrau myfyrio a gwerthuso wrth ystyried eu cyraeddiadau eu hunain a chyraeddiadau eraill.

MATHEMATEG
Sgiliau: Datrys problemau, Cyfathrebu yn fathemategol, Rhesymu yn fathemategol
Ystod: Rhif, Mesurau ac Arian, Siâp, Safle a Symud, Trin Data

Maent yn parhau i ddatblygu agweddau cadarnhaol at fathemateg ac yn ymestyn eu meddwl drwy ddatrys problemau mathemategol, cyfathrebu a rhesymu'n fathemategol gan ddefnyddio cyd-destunau ar draws yr ystod gyfan o fathemateg, ar draws y cwricwlwm ac fel y bo'n gymwys i broblemau o fywyd go-iawn.
Maent yn estyn eu defnydd o'r system rif, gan symud o gyfri'n ddibynadwy i gyfrifo'n rhugl gyda'r pedwar gweithrediad rhif, gan gynnwys yng nghyd-destun arian, er mwyn datrys problemau rhifiadol. Maent yn ceisio datrys problemau drwy ddefnyddio dulliau mathemateg pen cyn defnyddio unrhyw ddull arall ac yn defnyddio dulliau cyfrifo ysgrifenedig sy'n briodol i'w lefel dealltwriaeth.

Maent yn datblygu strategaethau amcangyfrif ac yn eu cymhwyso i wirio cyfrifiadau, rhai ysgrifenedig ac ar gyfrifiannell. Maent yn archwilio amrywiaeth helaeth o siapiau a'u priodweddau ac, yng nghyd-destun mesurau, yn defnyddio ystod o unedau ac offer ymarferol yn fwyfwy manwl-gywir. Maent yn casglu, cynrychioli a dehongli data at amryw o ddibenion. Maent yn dewis, trafod, esbonio a chyflwyno eu dulliau a'u rhesymu gan ddefnyddio ystod gynyddol o iaith, diagramau a siartiau mathemategol

GWYDDONIAETH
Sgiliau: Cyfathrebu, Ymholiad-cynllunio, datblygu a myfyrio
Ystod: Cyd-ddibyniaeth organebau, Y Ddaear gynaliadwy, Sut mae pethau'n gweithio

Dylent ddatblygu eu sgiliau trwy'r ystod Cyd-ddibyniaeth organebau, Y Ddaear gynaliadwy a Sut mae pethau'n gweithio. Addysgir y dysgwyr i berthnasu eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth wyddonol i gymwysiadau gwyddoniaeth mewn bywyd bob dydd, gan gynnwys materion cyfredol. Addysgir hwy i gydnabod bod modd gwerthuso syniadau gwyddonol trwy gyfrwng gwybodaeth a gasglwyd o arsylwadau a mesuriadau. Mae'r dysgwyr yn cael eu hannog i reoli eu dysgu eu hunain a datblygu strategaethau dysgu a meddwl sy'n briodol i'w haeddfedrwydd drwy archwilio ac arbrofi. Dylid eu haddysgu i werthfawrogi safbwyntiau pobl eraill a bod yn ddinasyddion lleol cyfrifol.

Cyflwynir gweithgareddau sy'n meithrin chwilfrydedd a chreadigrwydd yn ogystal â bod yn ddiddorol, pleserus, perthnasol a heriol i'r dysgwr. Caiff y plant gynnig, archwilio a rhannu syniadau, ac estyn, mireinio a chymhwyso eu sgiliau, eu gwybodaeth a'u dealltwriaeth mewn sefyllfaoedd newydd gan neilltuo amser ar gyfer meddwl, trafod â chyfoedion a myfyrio.

TECHNOLEG GWYBODAETH
Sgiliau: Darganfod a dadansoddi gwybodaeth, Creu a throsglwyddo gwybodaeth

Addysgir y disgyblion sut i ddefnyddio T.G.Ch yn gyfforddus, yn ddiogel ac yn gyfrifol, gan ystyried y peryglon yn eu gweithgareddau. Maent yn creu ac yn cyfathrebu gwybodaeth ar ffurf testun, delweddau a sŵn yn defnyddio ystod o galedwedd a meddalwedd T.G.Ch. Maent yn rhannu ac yn cyfnewid gwybodaeth yn ddiogel drwy ddulliau electronig ac yn cynhyrchu modelau neu efelychiadau i ofyn ac ateb cwestiynau.

Mae'r disgyblion yn dysgu darganfod a dethol gwybodaeth addas ac fel y maent yn datblygu yn dysgu ffurfio barn syml am y ffynonellau gwybodaeth.

Mae gan y disgyblion fynediad i nifer sylweddol o liniaduron, ac mae bwrdd gwyn rhyngweithiol yn cael ei ddefnyddio yn rheolaidd yn y dosbarth.

DYLUNIO A THECHNOLEG
Sgiliau: Dylunio, Gwneud- bwyd, defnyddiau hyblyg ac anhyblyg, systemau a rheoli

Addysgir y disgyblion i wneud cynhyrchion syml drwy gyfuno sgiliau dylunio a gwneud gyda'u gwybodaeth a'u dealltwriaeth eu hunain, yn aml mewn modd sy'n cefnogi eu dysgu mewn meysydd eraill, ac sydd wedi ei gynllunio i gynorthwyo i ddatblygu eu dealltwriaeth o fyd gweithgynhyrchu. Cânt eu hannog i fod yn greadigol ac yn arloesol wrth ddylunio a gwneud gan sicrhau ar yr un pryd eu bod yn ymwybodol o faterion sy'n ymwneud â chynaliadwyedd a'r amgylchedd yn yr unfed ganrif ar hugain.

HANES
Sgiliau: Ymwybyddiaeth gronolegol, Gwybodaeth a dealltwriaeth hanseyddol, Dehongliadau o hanes, Ymholi hanesyddol, Trefnu a chyfathrebu
Ystod: Astudio, Cynnal, Gofyn ac ateb cwestiynau

Drwy hanes mae ein disgyblion yn dysgu am bobl, digwyddiadau a lleoedd arwyddocaol, o'r gorffennol diweddar ac o bell yn ôl. Maent yn cael profiadau sy'n gwneud hanes yn ddiddorol, arwyddocaol ac yn rhywbeth i'w fwynhau. Maent yn dysgu am newid a pharhad yn eu hardal eu hunain, yng Nghymru a thu draw drwy brofiadau sydd yn arwyddocaol sy'n creu chwilfrydedd a mwynhâd. Mae ein plant yn defnyddio gwahanol ffynonellau gwybodaeth i'w cynorthwyo i ymholi i'r gorffennol ac yn dysgu cymharu cyfnodau â'i gilydd. O dro i dro byddwn yn trefnu ymweliadau â lleoedd o ddiddordeb hanesyddol, yn lleol ac ymhellach draw.

DAEARYDDIAETH
Sgiliau: Lleoli lleoedd, amgylcheddau a phatrymau, Deall lleoedd, amgylcheddau a phrosesau, Ymchwilio, Cyfathrebu
Ystod: Astudio, Gwneud, Gofyn ac ateb cwestiynau, Cyfathrebu

Mae daearyddiaeth yn datblygu ac yn ysgogi diddordeb dysgwyr mewn lleoedd ac yn y byd o'u cwmpas ac yn meithrin ymdeimlad o ryfeddod am leoedd a'r byd o'u cwmpas. Trwy astudio eu hardal eu hunain yng Nghymru, y byd ehangach, amgylcheddau a digwyddiadau gwahanol yn y newyddion, mae y dysgwyr yn datblygu eu dealltwriaeth o sut mae lleoedd a pham y maent yn newid. Trwy weithgareddau ymarferol a gwaith ymchwil eu hunain yn yr ystafell ddosbarth ac yn yr awyr agored, mae'r dysgwyr yn datblygu sgiliau i gasglu a gwneud synnwyr o wybodaeth, defnyddio mapiau, meddwl yn greadigol a rhannu syniadau trwy drafodaeth. Mae daearyddiaeth yn darparu cyfleoedd i'r dysgwyr ystyried materion pwysig am eu hamgylchedd, a chydnabod sut mae pobl o bob cwr o'r byd wedi'u cysylltu â'i gilydd. Annogir y plant i ddeall pwysigrwydd cynaliadwyedd, datblygu pryder gwybodus am ansawdd eu hamgylchedd, a chydnabod eu bod yn ddinasyddion byd-eang.

ADDYSG GREFYDDOL
Sgiliau: Ymdrin â'r cwestiynau sylfaenol, Archwilio creadoau, dysgeidiaethau ac arfer(ion) crefyddol, Mynegi ymatebion personol
Ystod: Y byd -dechreuad a phwrpas bywyd, y byd naturiol a phethau byw Profiad dynol- hunaniaeth ddynol, ystyr a phwrpas bywyd, perthyn, awdurdod a dylanwad, perhnasoedd a chyfrifoldeb,taith bywyd Chwilio am ystyr- anfaterol / ysbrydolgwybodaeth a phrofiad a'r anfaterol / ysbrydol

Yng Nghyfnod Allweddol 2, mae addysg grefyddol yn meithrin diddordeb a rhyfeddod dysgwyr o'r byd a'r profiad dynol. Mae hyn yn eu hysgogi i ofyn ac ymchwilio cwestiynau dwfn sy'n ymweneud â'u profiadau personol, crefydd a bywyd yn gyffredinol. Trwy weithgareddau ysgogol ymareferol ac archwilio crefydd yn eu cymdogaeth yng Nghymru, ym Mhrydain ac yn y byd ehangach, mae'r dysgwyr yn d atblygu sgiliau ac yn casglu gwybodaeth a fydd yn eu cynorthwyo i feddwl yn greadigol am gwestiynau crefyddol a moesol sylfaenol a rhannu syniadau trwy drafod. Mae datblygu gwybodaeth am grefydd(au) a chydnabod pwysigrwydd crefydd yn mywydau pobl yn helpu datblygu goddefgarwch a pharch, a dylai helpu meithrin agweddau cyfrifol mewn cymdeithas leol a byd-eang.

Bydd y dysgwyr yn mynegi eu teimladau a'u barnau eu hunain, adnabod sut y gall eu gweithrediadau effeithio ar eraill, cydnabod bod safbwyntiau pobl eraill yn wahanol i'w safbwynt nhw a myfyrio ar eu persbectifau eu hunain ar fywyd, a'u haddasu fel y bo'n briodol.

Yn unol â gofynion statudol, mae'r disgyblion yn cymryd rhan mewn gweithred ddyddiol o addoli, unai mewn gwasanaeth ysgol-gyfan, neu fesul dosbarth.

CERDDORIAETH
Sgiliau: Perfformio, Cyfansoddi, Gwerthuso
Ystod: Perfformio, Cyfansoddi, Gwerthuso

Mae addysg am gerddoriaeth yn galluogi dysgwyr i ymwneud â cherddoriaeth a mwynhau creu cerddoriaeth. Trwy gymeryd rhan weithredol mewn perfformio, cyfansoddi a gwerthuso, bydd dysgwyr yn datblygu eu sensitifrwydd i gerddoriaeth a'u dealltwriaeth ohoni. Mae'r plant yn datblygu sgiliau cerddorol sy'n ymwneud â rheoli, trin a chyflwyno sain. Yng Nghyfnod Allweddol 2, mae'r sgiliau hyn yn cynnwys canu, chwarae offerynnau ac ymarfer; creu cerddoriaeth yn fyrfyfyr, cyfansoddi a threfnu cerddoriaeth; a gwrando ar gerddoriaeth a'i gwerthuso. Mae'r plant yn dysgu gwella eu gwaith perfformio, cyfansoddi a gwerthuso trwy ddatblygu a defnyddio'u meddwl a'u sgiliau cyfathrebu, a dylent roi ystyriaeth briodol i iechyd a diogelwch.

Mae'r disgyblion yn derbyn gwersi canu gan hyfforddwraig canu broffesiynol unwaith yr wythnos.

CELF
Sgiliau: Deall, Ymchwilio, Gwneud
Ystod: Deall, Ymchwilio, Gwneud

Mae ein disgyblion yn ymrwymo â gwaith artistiaid, crefftwyr a dylunwyr, cynnal ymchwiliadau creadigol a gwneud gwaith celfyddydol eu hunain. Mae celf a chynllunio yn ysgogi creadigrwydd a dychymyg ac yn herio'r dysgwyr i ddod i lunio wybodus a gwneud penderfyniadau ymarferol. Gan ddefnyddio amrywiaeth o ddeunyddiau a phrosesau, maent yn cyfathrebu eu syniadau a'u teimladau drwy gyfrwng iaith weledol, gyffyrddol a synhwyraidd. Rydym yn credu bod archwilio, gwerthfawrogi a mwynhad mewn celf a dylunio yn cyfoethogi bywydau dysgwyr.

ADDYSG GORFFOROL
Sgiliau: Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles, Gweithgareddau creadigol, Gweithgareddau antur, Gweithgareddau cystadleuol
Ystod: Gweithgareddau iechyd, ffitrwydd a lles, Gweithgareddau creadigol, Gweithgareddau antur, Gweithgareddau cystadleuol

Mae addysg gorfforol yn annog y dysgwyr i archwilio a datblygu eu sgiliau corfforol sy'n hanfodol i gymryd rhan mewn amryw o wahanol weithgareddau. Trwy adeiladu ar y sgiliau hyn bydd cyfleoedd i fod yn greadigol ac yn ddychmygus mewn gweithgareddau gymnasteg a dawns. Trwy weithgareddau antur, mae ein plant yn dysgu sut i nofio, bod yn ddiogel a theimlo'n hyderus yn y dwr, a sut i ddarllen map neu ddilyn llwybrau, fel ei fod yn fwy diogel iddynt fynd ymhellach ac archwilio glan y môr a chefn gwlad. Mae gweithgareddau cystadleuol yn cynnig cyfle i ddysgu sgiliau gemau a chwarae mewn tîm, yn ogystal â sut i redeg yn gyflymach, neidio'n uwch a thaflu'n bellach. Mae dysgwyr yn dechrau deall bod addysg gorfforol yn ymwneud â dysgu sut i deimlo'n iach a pharhau'n heini wrth gael hwyl, a gwybod sut bydd y gwahanol fathau o weithgareddau hyn yn helpu iddynt barhau'n iach ac yn ffit.

Wrth gyflwyno'r pwnc hwn sy'n statudol i bob plentyn yn yr ysgol ceisir cynllunio rhaglen ddysgu sy'n arwain at weithgareddau a phrofiadau egniol, pwrpasol a rheolaidd sy'n galluogi pob plentyn i brofi mwynhad a llwyddiant.

Mae'r ysgol yn ffodus o gael neuadd a cae chwarae ar gyfer addysg gorfforol.

Trefnir cwrs o 12 wythnos o wersi nofio ym mhwll nofio Pwllheli i'r holl ysgol o blwyddyn 1 ymlaen. Teimlir fod cyfnodau fel hyn yn ddull mwy llwyddiannus o gael y plant i nofio. Anelir at gael pob plentyn yn nofio 25m cyn diwedd Blwyddyn 6.

Bydd y plant hynaf yn cael profiad o Addysg Awyr Agored yn ystod tymor yr Haf yn ogystal - e.e. cyfeiriannu.

SGILIAU AR DRAWS Y CWRICWLWM

Mae 'Fframwaith sgiliau ar gyfer dysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru' anstatudol wedi cael ei ddatblygu er mwyn cynnig arweiniad ynghylch parhad a dilyniant mewn datblygu meddwl, cyfathrebu, TGCh a rhif i ddysgwyr 3 - 19 oed. Yng Nghyfnodau Allweddol 2 a 3, dylid rhoi cyfleoedd i'r dysgwyr adeiladu ar y sgiliau y maent wedi dechrau eu caffael a'u datblygu yn ystod y Cyfnod Sylfaen. Dylai'r dysgwyr barhau i gaffael, datblygu, ymarfer, cymhwyso a mireinio'r sgiliau hyn trwy dasgau grŵp a thasgau unigol mewn amrywiaeth o gyd-destunau ar draws y cwricwlwm. Gellir gweld cynnydd yn nhermau mireinio'r sgiliau hyn a thrwy eu cymhwyso i dasgau sy'n symud o'r diriaethol i'r haniaethol; syml i'r cymhleth; personol i'r 'darlun mawr'; cyfarwydd i'r anghyfarwydd; a dibynnol i'r annibynnol a'r cyd-ddibynnol.

Datblygu'r Meddwl
Bydd y dysgwyr yn datblygu eu meddwl ar draws y cwricwlwm trwy'r prosesau cynllunio, datblygu a myfyrio.

Datblygu Cyfathrebu
Bydd y dysgwyr yn datblygu eu sgiliau cyfathrebu ar draws y cwricwlwm trwy'r sgiliau llafaredd, darllen, ysgrifennu a chyfathrbu ehangach.

Datblygu TGCh
Bydd y dysgwyr yn datblygu eu sgiliau TGCh ar draws y cwricwlwm trwy ddarganfod, datblygu, creu a chyflwyno gwybodaeth a syniadau a thrwy ddefnyddio ystod eang o offer a meddalwedd.

Datblygu Rhif
Bydd y dysgwyr yn datblygu eu sgiliau rhif ar draws y cwricwlwm trwy ddefnyddio gwybodaeth fathemategol, cyfrifo, a dehongli a chyflwyno casgliadau.

ADDYSG BERSONOL A CHYMDEITHASOL

Mae Ysgol Abererch yn rhan o Gynllun Ysgolion Iach Gwynedd ac fel rhan o'r gwaith rydym yn datblygu Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn yr ysgol Rydym yn gweld gwerth mawr mewn rhoi sylw teilwng ABaCh gan gynnig cyfleoedd a phrofiadau dysgu sy'n adlewyrchu annibyniaeth gynyddol ac ymwybyddiaeth gorfforol a chymdeithasol dysgwyr. Mae angen iddynt gael eu cyfarparu â'r sgiliau i ddatblygu perthynas effeithiol, ymgymryd â chyfrifoldeb personol cynyddol a chadw'u hunain yn ddiogel. Mae ABaCh yn cynorthwyo dysgwyr i ymdopi â'r newidiadau mewn bywyd, yn eu cyflwyno i fyd ehangach ac yn eu galluogi i wneud cyfraniad gweithredol i'w cymunedau.

ADDYSG RHYW

Fel rhan o'n gwaith Addysg Bersonol a Cymdeithasol rydym yn cyflwyno Addysg Bywyd/Rhyw a Pherthnasedd drwy'r ysgol. Mae'r gwaith a gyflwynir yn cyd-fynd â Fframwaith Addysg Bersonol a Chymdeithasol APADGOS, 2008 ac â Chynllun Ysgolion Iach Gwynedd. Yn unol â pholisi'r ysgol, byddwn yn ychwanegu yn gyfrifol ac yn ddatblygiadol at wybodaeth a phrofiadau plant am eu cyrff a'u perthynas â'r byd o'u cwmpas. Trwy wneud hyn bydd disgyblion yn gallu delio yn well â glasoed gan
ddatblygu sgiliau a hunan-barch i dyfu yn hyderus.

Mae croeso i rieni gael copi o'r polisi ac mae taflen wybodaeth i rieni ar gael hefyd yn egluro beth sydd yn cael ei gyflwyno i blant yn y gwahanol flynyddoedd Ysgol. Mae gan rieni hawl i eithrio plant o'r agweddau sydd ddim yn rhan o'r Cwricwlwm.


ASESU
Asesir y plant yn ffurfiol ac anffurfiol ar wahanol gyfnodau o'u hamser gyda ni i sicrhau eu bod yn datblygu fel y disgwylir ac fel ein bod yn gallu mesur eu cynnydd. Mae asesiad statudol yn digwydd ar ddiwedd Blwyddyn 2 a diwedd Blwyddyn 6 a dyfernir Lefel Cwricwlwm Cenedlaethol i'r disgyblion gan eu hathrawon dosbarth sy'n defnyddio asesu parhaus a'u barn broffesiynol yn hytrach na dibynnu'n unig ar brofion ffurfiol. Bydd canlyniadau rhain ynghyd ag adroddiad llawn o lefel cyrhaeddiad y disgyblion yn y gwahanol bynciau yn cael eu paratoi ar gyfer y rhieni perthnasol erbyn diwedd y flwyddyn addysgol. Yn fuan yn nhymor yr Hydref bydd canlyniadau'r asesiadau Blwyddyn 6 a hefyd ganrannau presenoldeb yr ysgol ar gael i chwi yn yr ysgol drwy gysylltu â'r Pennaeth.

CANLYNIADAU
Mae'r tabl isod yn nodi canlyniadau asesiadau Cyfnod Sylfaen a CA2 Haf 2012.
% Cyfnod Sylfaen - Lefel 2 neu 3

  % deilliant 5 neu 6
Sgiliau Iaith Llythrennedd a Chyfathrebu yn Gymraeg
90.9% (10 allan o 11)
Datblygiad Mathemategol 81.8% (9 allan o 11)
Datblygiad Personol a Chymdeithasol, Lles ac Amrywiaeth Ddiwylliannol 90.9% (10 allan o 11)

% CA2 - Lefel 4 neu 5

Saesneg Llafaredd 80%
  Darllen 80%
  Ysgrifennu 80%
Cymraeg Llafaredd 80%
  Darllen 80%
  Ysgrifennu 80%
Mathemateg   80%
Gwyddoniaeth   80%
Dangosydd Pynciau Craidd   80%

Ar ddiwedd blwyddyn 6 bydd plant Ysgol Abererch yn symud i Ysgol Glan y Mâr. Mae'r ddwy ysgol yn cyd-weithio yn agos ar brosiectau ac mae cyfleoedd i blant blwyddyn 6 fynd ar ymweliadau â Glan y Môr yn Nhymor yr Haf.

Trosglwyddir canlyniadau ac asesiadau parhaus plant Blwyddyn 6 i'r Ysgol Uwchradd fel bod y broses asesu'n gallu parhau'n rhwydd

Gwersi Nofio

Mae dosbarth Cyfnod Sylfaen a CA2 yn mynd i nofio yn y Ganolfan Hamdden ar fore dydd Gwener yn ystod Tymor yr Hydref a'r Gwanwyn. Mae'r ysgol yn talu am gael defnyddio'r ganolfan ac am yr hyfforddwyr. Gofynnir yn garedig am gyfraniad o £2.00 y plentyn i dalu am gostau'r bws. Ni ellir parhau â'r trefniaint hwn heb y cyfraniadau hyn.

Cyfle Cyfartal

Dymunwn hybu agweddau cadarnhaol yn y disgyblion, y staff, y llywodraethwyr a'r rhieni fel y gall y disgyblion gyflawni eu potensial a gwneud dewisiadau, heb eu llesteirio gan ddisgwyliadau seiliedig ar ryw neu stereoteipio rhan. Ceisiwn gyflawni amcanion yr ysgol waeth beth fo oed, rhyw, gallu, tarddiad ethnig neu gefndir y plentyn.

Mae'r ysgol yn dilyn Polisiau Cynhwysiad yr AALl, nad yw'n caniatáu i ryw, hil, lliw nac anabledd gael eu defnyddio yn feini prawf ar gyfer mynediad. Rydym yn ymwybodol o'n cyfrifoldeb i wneud addasiadau rhesymol i gynorthwyo cydranddalwyr anabl. Mae'r polisi yn cadarnhau fod yr ysgol yn meithrin agweddau cymdeithasol cadarnhaol, yn sicrhau profiadau eang ac yn annog cyd-weithio hapus ac adeiladol.

Hygyrchedd

Mae'r ysgol wedi ei dynodi gan yr awdurdod fel ysgol sydd â'r adnoddau i dderbyn disgyblion ag anableddau.

Mae gan yr ysgol adnoddau arbenigol i ddelio gyda disgyblion gyda anableddau corfforol megis ystafell therapi, ystafell 'molchi arbennig, lifft a rampiau i bob ardal yn yr ysgol.

Mae'r ysgol yn sicrhau mynediad llawn i'r cwricwlwm i bob plentyn.
Byddai llythyrau o'r ysgol yn cael eu paratoi ar lafar neu gyda phrint bras i rieni pe byddai angen hynny.

Yn yr ysgol, hon fel pob un arall, gall fod gennym blant gydag anghenion arbennig. Ni olyga hynny o angenrheidrwydd nad ydyw'r plant hyn yn blant galluog, neu bod eu problem yn un barhaol. Gall nifer o ffactorau effeithio ar ddatblygiad addysgol plentyn, ac mae'n bwysig i rieni ddweud wrthym ni am unrhyw beth a allai effeithio ar ddatblygiad addysg eu plant. Mae gan blant hynod o alluog Anghenion Arbennig yn ogystal, ac mae'r ysgol hon yn ymwybodol iawn o hyn. Mae'r ddeddfwriaeth
ddiweddar wedi ffurfioli canllawiau a ganlynir gennym ni, ac mae'n bwysig i rieni fod yn ymwybodol ohonynt a sut yr ydym ni'n ymdrin a hwy.

Mae ein Polisi Anghenion Arbennig wedi ei ysgrifennu gan gymryd y Côd Ymarfer Cenedlaethol i ystyriaeth. Mae crynodeb ar gael o swyddfa'r ysgol. Ymgynghorir â rhieni ym mhob cam a'u gwahodd i fynychu cyfarfodydd gyda'r Cydlynydd Anghenion Arbennig a'r gwasanaethau cynhaliol.

Mae 3 Cam/Lefel i Anghenion Addysgol Arbennig

Cymorth Ysgol - mynegiant o bryder gan yr athro/athrawes. Cysylltu â'r rhieni i drafod. Rhoi'r plentyn ar y Gofrestr A.A.A.. Caiff y sefyllfa ei hadolygu o fewn tymor. Bydd y plentyn yn deryn cymorth ychwnegol gan yr ysgol.

Cymorth Ysgol a Mwy- Os bydd yr ysgol yn methu diwallu anghenion y plentyn, gelwir arbenigwyr megis Seicolegydd Addysg,Therapydd Iaith, Athrawes Cynnal Ymddygiad i mewn i gynnig cymorth i'r ysgol a thynnu Rhaglen Waith Unigol
arbenigol i'r plentyn i gael ei weithredu yn yr ysgol.

3* - Os nad oes cynnydd yn digwydd ar gam Cymorth Ysgol a Mwy, bydd y plentyn yn cael ei gyfeirio a'i ail-asesu ar gyfer derbyn mwy o gefnogaeth. Bydd y Cyd-bwyllgor Addysg yn penderfynu faint o gefnogaeth ychwanegol y bydd yr ysgol yn cael ei gynnig i'r plentyn.

Datganiad-Os yw plentyn ar Ddatganid bydd gorfodaeth ar Awdurdod Addysg Lleol ddarparu cefnogaeth a chymorth ariannol i'r ysgol i ddiwallu anghenion y plentyn e.e. ei leoli mewn uned arbennig, talu am gymorth o fewn y dosbarth a.y.y.b.

Nod y Polisi A.A.A.

Sicrhau bod pob plentyn yn datblygu'n gorfforol, emosiynol a deallol yn ôl ei allu. I blentyn allu cyfarannu'n llawn i'r gymdeithas y mae'n rhan ohoni, mae'n rhaid ceisio ei arfogi gyda'r cysyniadau, sgiliau a gwybodeth angenrheidiol. Ymgais yw'r polisi hwn yn unol a gofynion Adran 161 o Ddeddf Addysg 1993 ac fe gynhwysir ynddo'r meysydd hynny y mae'n ofynnol cyfeirio atynt yn ôl y Rheoliadau Addysg (A.A.A.). Diben y polisi yw esbonio sut mae'r Corff Llywodraeth yn dehongli'r “Rhestr
Argymhellion ar Adnabod Angenion Addysgol Arbennig a'u Haddasu” ac yn bwriadu gweithredu ei gofynion.

Amcanion y Polisi A.A.A.

* Sicrhau cyfle cyfartal cwricwlaidd a chymdeithasol i blant ag A.A.A.
* Dilyn y Gofynion Statudol parthed A.A.A.
* Gweithredu yn unol ag argymhellion a pholisi'r Awdurdod Addysg Lleol parthed A.A.A.
* Sicrhau bod cyfundrefn yn bodoli yn yr ysgol i adnabod yn gynnar y plentyn sydd ag anhawsterau a all fod yn llesteirio ei (h) addysg.
* Casglu gwybodaeth gan athrawon ac eraill i sicrhau y ceir y dealltwriaeth gorau am natur anhawsterau'r plentyn.
* Sicrhau y caiff y ddarpariaeth angenrheidiol ei gwneud ar gyfer disgyblion ag anghenion addysgol arbennig.
* Ceisio sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth rhieni, ac eraill mewn perthynas ag adnabod a darparu gwasanaeth.
* Ceisio sicrhau bod integreiddio gyda gweddill y plant cyhyd ag y bo hynny'n bosibl.

Adnoddau

Ceisir sicrhau bod cyfran o arian yr ysgol yn cael ei wario ar adnoddau A.A.A. Gall yr adnoddau hyn gynnwys offer a/neu staffio. Gwneir unrhyw ddyraniad o fewn y Cynllun Datblygu Ysgol. Fe ddyrenir arian i gyllideb pob ysgol gan yr Awdurdod Addysg Lleol yn unol â fformiwla. Nid yw hyn yn ddigon ar gyfer darparu A.A.A. yn yr ysgol ond fe'i defnyddir i brynu adnoddau ar gyfer A.A.A. Fodd bynnag, mae disgyblion gyda Datganiad yn cael darpariaeth ychwanegol.

Yn ychwanegol, y mae gan yr A.A.Ll wasanaeth cynhaliol. Darperir y canlynol ar gyfer cynorthwyo ysgolion i gyflawni eu dyletswyddau; y Gwasanaeth Seicolegol i Ysgolion, Athrawon Ymgynghorol sydd a rôl gyffredinol ynghyd a rôl arbennigol ym meysydd nam ar y clyw, nam ar y golwg, nam corfforol, ymddygiad a'r Sector Cyn-Ysgol a'r Gwasanaeth Lles Addysg

Adnabod, Asesu a Darparu Anghenion Addysgol Arbennig

Cedwir cofrestr o A.A.A. yn yr ysgol
Yn dymhorol byddwn fel staff dysgu yn trafod cynnydd pob plentyn. Os oes pryder yn cael ei fynegi, byddwn yn ystyried rhoi'r disgybl hwnnw/honno ar Gyfnod 1. Os nad yw'r broblem neu'r pryder yn ddigon i roi'r plentyn ar Gyfnod 1 yna gadewir i bethau fod am y tro, ond os bydd pryder yn parhau neu'n cynnyddu, fe roir y disgybl ar Gyfnod 1 yn syth pan welir bod angen i hynny ddigwydd.

Mae athrawon yr ysgol yn defnyddio asesu fel rhan o ddysgu dyddiol. Nid yw hyn yn golygu bod profion yn cael eu gosod ar gyfer asesu, ond y mae cynllunio gwersi yn digwydd fel od tasgau yn cael eu hasesu. Weihiau bydd y tasgau yn wahaniaethol o ran eu natur, dro arall yr ymateb i'r un math o dasg sy'n wahaniaethol. Trwy'r dulliau hyn, ac o bryd i'w gilydd, brofion safonedig, fe obeithir bod pob plentyn yn cael sylw ac yn datblygu i'w llawn botnsial ac y byddir yn gallu dod yn ymwybodol o unrhyw broblemau neu bryder a all godi yn fuan iawn.


Gobeithia'r ysgol sicrhau cydweithrediad a chefnogaeth y rheini gyda'r holl weithgareddau ychwanegol a drefnir. Mae'r ysgol yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau o bryd i'w gilydd sy'n agored i'r holl ddisgyblion, sydd yn marn y Pennaeth, yn aeddfed ac yn barod i gymryd rhan ynddynt.

- Cyngor Ysgol
- Swyddogion Iau Diogelwch y Ffyrdd
- Clwb Dal i Fynd
- Urdd
- Ysgol Iach
- Masnach Deg
- Clwb Coginio/pêl droed/pêl rwyd
- Clwb Celf /dawnsio/golff

PAM?
Mae Ysgol Abererch wedi ymuno a chynllun Ysgolion Iach Gwynedd ers Medi 2007. Fel rhan o'r gwaith i ddatblygu Addysg Bersonol a Chymdeithasol yn yr ysgol mae'n ofynnol cyflwyno gwersi Addysg Rhyw a Pherthnasoedd drwy'r ysgol.

Mae Corff Llywodraethol yr ysgol wedi trafod gofynion y maes a pwrpas y llyfryn hwn yw rhannu gwybodaeth i chi am yr hyn fydd yn cael ei gyflwyno i'r plant.

PWRPAS AC AMCANION ADDYSG RHYW YN YR YSGOL GYNRADD YW:-

Dysgu am gylch bywyd.
I gadw'r plant yn ddiogel trwy eu helpu i adnabod ac ymateb i ymddygiad annerbyniol gan oedolion a phlant eraill.
I helpu'r plant ddod yn ymwybodol o wahanol sefyllfaoedd bywyd gan bwysleisio pwysigrwydd moesol.
I helpu'r plant siarad am faterion sy'n ymwenud â'r corff a pherthnasoedd heb embaras.
I ddarparu gwybodaeth am:
    - berthynas gariadus
    - enwau rhannau'r corff
    - cyffyrddiad priodol ac amhriodol
    - y brosoes atgenhedlu
    - newidiadau'r glasoed
    - tyfiant y baban yn y groth a genedigaeth
    - anghenion babanod a chyfrifoldebau rhieni
Cychwyn paratoi'r plant am y penderfyniadau y byddant yn eu gwneud yn y dyfodol â'r profiadau maent yn debygol o wynebu.
I helpu'r plant addasu i newidiadau yn y teulu
I helpu'r plant ddeall eu teimladau nhw eu hunain a theimladau
pobl eraill
Dysgu'r plant i barchu eu hunain ac eraill.

 

BETH A PHRYD?
Y CYFNOD SYLFAEN (BABANOD)
Enw rhannau o'r corff er mwyn gwahaniaethu rhwng gwryw a benyw. Y termau y byddwn yn eu defnyddio ar gyfer gwryw yw pidyn a cheilliau a'r eirfa ar gyfer benyw yw bronnau a fagina.
Cyffwrdd pridol ac amhriodol.

CYFNOD ALLWEDDOL 2 (BLWYDDYN 3 i 6)
Erbyn Blwyddyn 6 mi fydd yr ysgol yn sicrhau bod y disgyblion yn ymwybodol o'r rhesymau dros y newidiadau corfforol ac emosiynol sy'n digwydd yn ystod glasoed gan gynnwys cenhedliad, beichiogrwydd a genedigaeth.

Blwyddyn 3 a 4
Iechyd a Lles Emosiynol

Deall pwysgigrwydd diogelwch personol
Deall beth y dylid ei wneud neu at bwy y dylid mynd pan na fyddant yn teimlo'n ddiogel
Cymeryd cyfrifoldeb cynyddol dros gadw'r meddwl a'r corff yn ddiogel ac yn iach.


Dinasyddiaeth weithgar

Gwethfawrogi teulu a ffrindiau fel ffynhonnell o gymorth i'w gilydd
Deall y manteision o gael teulu a ffrindiau, a'r problemau sy'n gallu codi
Deall sefyllfaoedd sy'n esgor ar wrthdaro a natur bwlio.
Datblygu parch atynt hwy eu hunain ac at bobl eraill
Deall eu hawliau
Deall y manteision o gael teulu a ffrindiau.


CA 2
Blwyddyn 5 a 6
Iechyd a Lles Emosiynol

Deall y rhesymau dros y newidiadau corfforol ac emosiynol sy'n digwydd yn ystod glasoed gan gynnwys cenhedliad a genedigaeth.
Deall ystod eu teimladau a'u hemosiynau eu hunain ac eraill.
Cymeryd cyfrifoldeb cynyddol dros gadw'r meddwl a'r corff yn ddiogel ac yn iach.
Deall pwysigrwydd diogelwch personol.
Deall beth y dylid ei wneud neu at bwy y dylid mynd pan na fyddant yn teimlo'n ddiogel.


Datblygiad moesol ac ysbrydol

Deall sut mae gwerthoedd diwylliannol a chredoau crefyddol yn llywio'r ffordd y mae pobl yn byw.
Gwerthfawrogi amrywiaeth a chydnabod pwysgirwydd cyfle cyfartal.


SUT?
Cyflwynir Addysg Rhyw i ddisgyblion trwy:

Gyfnodau Amser Cylch
Trwy bynciau penodol y Cwricwlwm Cenedlaethol e.e Gwyddoniaeth, Addysg Grefyddol.
Groesawu mamau i ddod i siarad â phlant am anghenion babanod
Gyfleoedd ffurfiol ac anffurfiol

 

Mae croeso i chi gael copi llawn o'r polisi os ydych yn dymuno neu gael mwy o wybodaeth trwy gysylltu a'r Pennaeth.

Pa bryd ga i fynd yn ol i'r ysgol? - cliciwch yma