Newyddion

TAFLEN AMSER PROFION CENEDLAETHOL 2018

amserlen

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

LLAWLYFR RHIENI 2017-18

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Llythyr Mis Medi 2017

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

DIGWYDDIADAU/DYDDIAU PWYSIG - TYMOR YR HAF 2017

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

LLAWLYFR RHIENI 2016-17

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

DIGWYDDIADAU/DYDDIAU PWYSIG - TYMOR Y GWANWYN 2017

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

Lluniau Sioe Nadolig 2016

poster

Cliciwch yma am fwy o luniau

llinell

DIGWYDDIADAU/DYDDIAU PWYSIG - TYMOR Y NADOLIG 2016

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

Lansio cynllun Teithiau Iach yn Ysgol Abererch
Dewch a'ch beic i'r ysgol i Dr Beic ei wirio am ddim! Dydd Iau,Tachwedd 24. Cliciwch yma am gopi o'r llythyr


llinell

Sioe Nadolig 2016

poster

Cliciwch yma neu ar y poster i agor y ddogfen

llinell

Teithiau Iach Sustrans

poster

Mae rhaglen Teithiau Iach Sustrans yn fenter gyffrous ar gyfer ysgolion sy'n dymuno gweld mwy o'u disgyblion yn dewis taith egnïol ac iach i'r ysgol. Mae cynyddu nifer y plant sy'n cerdded, beicio neu sgwtera i'r ysgol yn rheolaidd yn cynnig nifer o fanteision - cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Cliciwch yma i chwyddo y poster.

Gwefan: www.sustrans.org.uk

llinell

Clwb Beicio Dwyfor

poster

Hyfforddiant di-draffig, beicio mynydd, beicio ffordd, reidiau teuluoedd, rasio, a mwy! Sesiynau hyfforddi pob Nos Iau 6:15-7:15, Parc Glas-fryn, Y Ffor. Oedran 7+ Grwpiau dechreuwyr a reidwyr profiadol. Beiciau lôn ar gael i’w menthyg. Sesiwn cyntaf am ddim yna £3 y sesiwn.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

Agoriad swyddogol gardd newydd yr ysgol!

disgyblion yn yr ardd

Mae'r arian a godwyd gan y Gymdeithas Rhieni wedi cael ei wario ar greu gardd fendigedig i'r disgyblion! Cafwyd bore Mefus a Lemonêd a gwahoddwyd rhieni, llywodraethwyr a ffrindiau'r ysgol i'r bore!
Cliciwch yma i weld y lluniau! (lluniau yn dod yn fuan)

llinell

Byddwch yn ddiogel yn yr haul!

poster

Llongyfarchiadau i Llewelyn ar ddylunio poster gwerth chweil! Cliciwch yma i chwyddo y poster.

llinell

AR DY FEIC!

poster

Beth am reidio beic neu gerdded i'r ysgol o Medi ymlaen?

Cliciwch yma i weld poster Elin!

llinell

DIGWYDDIADAU/DYDDIAU PWYSIG -TYMOR YR HAF 2016

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

Wythnos Cymru Cŵl Ebrill 11-15ed

poster

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

 

Ymweliad Santa!

plant

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Nadolig Llawen!

Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda gan pawb yn Ysgol Abererch!

Bydd y tymor nesaf yn cychwyn ar Ddydd Mawrth, Ionawr 5ed.llinell

Sioe Nadolig 2015

plant

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

Bingo Nadolig

pysgodyn

Bingo Nadolig yn y Black Lion, Tachwedd 23ain - cliciwch yma

llinell

Wythnos Genedlaethol Prydau Ysgol

pysgodyn

Pryd cig oen ar Ddydd Mercher, Tachwedd 4ydd - cliciwch yma

 


Cam 5 Ysgol Iach!

pysgodyn

Mae'r ysgol wedi llwyddo i dderbyn achrediad cam 5 yng Nghynllun Ysgolion Iach Gwynedd.

Cyflwynwyd y ddeilen arbennig i'r ysgol mewn seremoni arbennig yn yr ysgol.

llinell

Seremoni gwobreuo y Community Education Awards

Seremoni gwobreuo

Seremoni gwobreuo y Community Education Awards.

Cliciwch yma i weld y lluniau.

llinell

Dehongli canlyniadau'r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol

Dehongli canlyniadau'r profion Darllen a Rhifedd Cenedlaethol - canllaw animeiddiedig i rieni / gofalwyr - cliciwch yma

llinell

Croeso cynnes i Cric!

pysgodyn

Ffrind bach newydd yn ysgol Abererch!
Cliciwch yma i ddarllen hanes Cric!

llinell

GWOBR GENEDLAETHOL I'R SMW-FIS!
dyddiadau

Mae’n bleser gennym gyhoeddi fod y prosiect SMŴ-FI wedi ennill un o‘r gwobrau uchod! Mae rhain yn wobrau cenedlaethol ac roedd dros 2500 o ysgolion wedi cystadlu- ennillom y wobr Menter Bwyta’n Iach. Ewch ar y wefan www.communityeducationawards.co.uk i gael mwy o wybodaeth. Bydd seremoni gwobreuo arbennig yn cael ei gynnal yn yr ysgol cyn diwedd y tymor! Rydym yn hynod o falch o’r llwyddiant hwn!

llinell

DIGWYDDIADU / DYDDIAU PWYSIG

dyddiadau

Cliciwch yma am restr o ddyddiadau i'w cofio yn ystod Tymor yr Haf

llinell

£251 wedi'i godi ar gyfer Nepal

poster

Diolch i'r cyngor ysgol am drefnu y diwrnod hwn i godi arian at apêl daeargryn Nepal.

llinell

S4C

poster

Cofiwch fod rhaglenni teledu Cymraeg da ar S4C!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

Profion Cenedlaethol 2015

Cliciwch yma i weld Taflen Amser y profion

Cliciwch yma i gael mwy o wybodaeth

llinell

Llongyfarchiadau!

plant


 

Mae'r bachgen yma o flwyddyn 2 yn un o'r enillwyr yn y gystadleuaeth 'Fy Hoff Gymeriad Llyfr' a drefnwyd gan Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd ar gyfer Diwrnod y Llyfr.

Cafwyd 1606 o luniau felly mae wedi gwneud yn arbennig o dda!

llinell

batris

MENTER BUSNES BLWYDDYN 1 A 2

Bydd smwddis ar werth ar fore Dydd Gwener. 3

30c am botel fach.

plant


Cliciwch yma
i weld yr hysbyseb

 

Wythnos Cymru Cŵl!
LOGO SIARTER IAITH

Cliciwch yma i ddarganfod pa weithgareddau fydd yn digwydd yn yr ysgol fel rhan o'n wythnos arbennig!

llinell

Anturiaethau Plas Menai
plant

Cliciwch yma am fwy o luniau

llinell

Diwrnod Comic Relief 13.03.15
plant

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

Diwrnod y Llyfr 2015!
plant

Cliciwch yma am fwy o luniau

llinell

Diwrnod Gwyl Ddewi 2015!
plant

Cliciwch yma am fwy o luniau

llinell

Diwrnod y Llyfr 2015

poster

Dewch i'r ysgol wedi gwisgo fel cymeriad o lyfr!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


llinell
Diwrnod y Trwynau Cochion 2015!

plant

Trwynau Ar Werth Yn Awr!

llinell

Gala Nofio Cenedlaethol yr Urdd

plant

Llongyfarchiadau enfawr i Daniel Schwabauer ar ei lwyddiant yng Ngala Nofio Cenedlaethol yr Urdd.
Bathodyn Blue Peter i Ella!
plant

Llongyfarchiadau enfawr ar ennill bathodyn Blue Peter! Cafodd Ella y bathodyn am greu offeryn i ddal dwr glaw!

llinell

Santa ar Streic!
plant Cliciwch yma i weld lluniau y sioe!

llinell

Diwrnod Siwper Nadolig Ysgol Abererch!
plant
Llwyddom i godi £70 at yr achos da!

Cliciwch yma i weld eu lluniau!

llinell

Dathlu Nadolig Erstalwm!
plant Bu blynyddoedd derbyn i 3 yn mwynhau bore yn Amgueddfa Lloyd George, Llanystumdwy.

Cliciwch yma i weld eu lluniau!

llinell

Plannu Bylbiau hefo'r Dosbarth Meithrin

plant

Dosbarth meithrin yn brysur yn plannu bylbiau at y gwanwyn!
Cliciwch yma i weld eu lluniau!

llinell

Cinio Nadolig - Rhagfyr 17eg

plant


llinell

Siwmper Nadolig Achub y Plant

plant

Gwahoddir holl staff a disgyblion i ddod i’r ysgol yn gwisgo ei siwmper Nadolig ac i gyfrannu £1 at gronfa Achub y Plant. - cliciwch yma

llinell


Diwrnod Plant Mewn Angen

plant

Trefnodd y Cyngor Ysgol ddiwrnod gwalltiau gwirion a pyjamas i godi arian. Codwyd £140 ! Cliciwch yma i weld y lluniau.

llinell

Bingo

plant

Mwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell

27/10/14 Chwilfa Chwedlau

plant

Dyma'r disgyblion fu'n llwyddiannus yn sialens ddarllen yr haf a drefnwyd gan Gwasanaeth Llyfrgell Gwynedd. Da iawn chi!

llinell

23/10/14 Disgo Calan Gaeaf!

plant

Noson llawn hwyl! Cliciwch yma i weld y lluniau.

llinell

Plant Mewn Angen

Celtiaid

Cliciwch y llun am fwy o wybodaeth

llinell

16/10/14 Y Celtiaid a'r Rhufeiniaid yn Ysgol Abererch!

celtiaid

Bu cwmni theatr mewn addysg 'Mewn Cymeriad' draw yn yr ysgol yn cyflwyno BUDDUG BRENHINES Y BRWYDRO. Mae'r cwmni yn cyflwyno hanes mewn ffordd fywiog a llawn hwyl!
Am fwy o luniau - cliciwch yma

llinell

Disgo Calan Gaeaf

15/10/14 Pel Rwyd
Llongyfarchiadau i'r tîm pêl rwyd ar eu llwyddiant yn y gystadleuaeth dydd Llun!

llinell

Disgo Calan Gaeaf

Disgo Calan Gaeaf

Neuadd Bentref, Abererch
Dydd Iau
23/10/14, 6-7yh
Mynediad: £1

Am fwy o wybodaeth - cliciwch yma

llinell

Beic Lewis wedi cyrraedd!

Beic Lewis wedi cyrraedd!
Dyma Lewis ar ei feic newydd!
Trefnodd y cyngor ysgol ddiwrnod di-wisg ysgol i godi arian at brynu'r beic.
Pob hwyl i ti Lewis!

llinell

2 eneth

Trip Blwyddyn 2 a 3 i lan y môr Criccieth

Aeth Bl 2 a 3 i ddysgu am fio-amrywiaeth y traeth.
Diolch i Swyn Spencer o Cyfoeth Naturiol Cymru am drefnu!

Mwy o luniau - cliciwch yma

llinell

ynys enlli

Trip Blwyddyn 5 a 6 i Ynys Enlli

Mwy o luniau - cliciwch yma

 

kara Beca Ysgol abererch

 

Disgyblion y flwyddyn 2013-14

Llongyfarchiadau i Kara Roberts a Beca Davies.

llinell

reading eggs

 

Cynllun Darllen newydd sbon!

Cliciwch yma i fynd i'r wefan!

llinell

 

Hwyl a sbri i'r holl deulu, yn rhad ac am ddim yn Nhyn y Nant

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

llangollen

 

Trip Ysgol Bl 1-6 i Eisteddfodd Llangollen

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

logo marc actif cymru

NEWYDDION DA! - MarcActif Cymru

Mae ysgol Abererch wedi bod yn llwyddiannus yn ein cais am Gymhwyster MarcActif Cymru.

 

Rhoddir MarcActif Cymru i ysgolion sydd, ym marn yr aseswyr, yn dangos ymrwymiad i ddatblygu ansawdd Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol i'r holl blant.

Mae’r cymhwyster yn cydnabod fod yr ysgol yn rhoi sylw blaenllaw i ddayblygu ffitrwydd y disgyblion!

llinell

plant

 

Diwrnod Mabolgampau 2014

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

Dysgu Fel Teulu

 

Ymweliad i Asda

Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

llinell

zoolab

Ymweliad Zoolab!

Cawsom gyfle i ddysgu am wahanol anifeiliaid a gafael yn rhai ohonyn nhw pan ddaeth cwmni Zoolab i'r ysgol.
Dysgom am anifeiliaid fel nadroedd, crancod, malwod mawr , crwbannod a tharantiwlas! Cliciwch yma i weld mwy o luniau!

 

Dysgu Fel Teulu

 

Dysgu Fel Teulu

Cliciwch yma am fwy o fanylion

llinell

pasg

 

GWYLIAU PASG HAPUS I BAWB!

Bydd yr ysgol yn cychwyn yn ôl ar Ddydd Llun, Ebrill 28ain.

llinell

LOGO SIARTER IAITH

 

Ymwelydd Arbennig !!

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

LOGO SIARTER IAITH

 

Wythnos Cymru Cŵl

Cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

eisteddfod ffug

 

Un après-midi de plaisir dans Ysgol Abererch!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

plentyn

10:03:14 URDD- ENILLWYR CELF A CHREFFT CYLCH

Llongyfarchiadau i'r rhai fu yn fuddugol gyda'u gwaith llaw yn Llithfaen Nos Iau.
Cliciwch yma i weld eu gwaith.

llinell

PLANT

06.03.13 LLUNIAU DIWRNOD Y LLYFR

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

DIWRNOD Y LLYFR - FIDEOS!
Beth yw hoff lyfrau'r plant? A Sioe Ffasiynau Diwrnod y Llyfr 2014! Cliciwch yma i weld y fideos

llinell

award

19:02:14 LLONGYFARCHIADAU I'N CRIW MENTRUS!
DOSBARTH CYFNOD SYLFAEN YSGOL ABERERCH YW ENILLWYR Y ROWND DERFYNOL RANBARTHOL.

Cliciwch yma i weld lluniau swyddogol y rownd derfynol yn Llandudno.

Mwy o luniau - cliciwch yma

Yr hanes i ddilyn yn fuan.

llinell

Plismon

07:02:14 Plismon newydd yn Abererch!

CLICIWCH YMA I WELD MWY O LUNIAU!

llinell

pobl

23:01:14 LLONGYFARCHIADAU!

Alisha Sky oedd ennillydd cystadleuaeth tynnu llun Nadoligaidd a drefnwyd gan fanc Barclays, Pwllheli.

Millie Jackson oedd yn 2il a Caio Jones yn 3ydd. Y tri o Ysgol Abererch! Da iawn chi!.

llinell

poster

 

23:01:14 Bore Agored Dosbarth Meithrin ym mis Chwefror

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

batris

08:01:14 Ail-gylchu Batris

Cofiwch ein bod yn ail-gylchu batris yn awr. Mae bocs wrth ymyl y drws ffrynt.

llinell

batris

08:01:14 MENTER BUSNES BLWYDDYN 1 A 2

Bydd smwddis ar werth ar fore Dydd Gwener am fis i ddechrau.

30c am botel fach.

plantCliciwch yma
i weld yr hysbyseb

 

nadolig

20:12:13 Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda i bawb!
Bydd yr ysgol yn cau am wyliau Nadolig ar 20/12/13 ac yn ail agor ar Ddydd Mawrth,Ionawr 7fed.

llinell

plant

06:12:13 Disco Nadolig

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth


llinell


plant

06:12:13 Coeden Nadolig

Diolch i gwmni Glasfryn Fencing am y goeden Nadolig hardd yma yn rhodd i'r ysgol. Mae genod bl 3 a 4 wedi cael hwyl yn ei addurno!

llinell

plant

21:11:13 Gwaith Tecstiliau

Dyma Lois Pyrs yn gwneud gwaith tecstiliau gyda disgyblion CA2. Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

pudsey

15:11:13 Ymgyrch Operation Christmas Child

Mae 25 bocs o Ysgol Abererch wedi cychwyn ar eu taith! Cliciwch yma i weld y tystysgrif

llinell

pudsey

15:11:13 Plant Mewn Angen

Ymwelydd arbennig i'r ysgol! Cliciwch yma i weld mwy o luniau

llinell

poster

Ffair Nadolig

Diolch i bawb a gefnogodd y ffair Nadolig.

Codwyd cyfanswm o £850. Gwych!

llinell

plant

08:11:13 Noson Tan Gwyllt

Diolch i Quinton Williams am noson tan gwyllt gwych ac am yr arian i'r ysgol!

llinell

plant

28:10:13 Llongyfarchiadau!

Dyma'r disgyblion gwblhaodd yr her ddarllen Plas Braw a drefnwyd gan Gwasaneth Llyfrgell Gwynedd dros yr haf. Da iawn chi!

llinell

calan gaeaf

25:10:13 Disgo Calan Gaeaf

Cliciwch yma i weld lluniau disgo Calan Gaeaf

llinell

NSPCC

22:10:13 Disgo Calan Gaeaf

Paratoi at y disgo.... Diolch i Anti Jo ac Asda!

llinell

Bingo!

Noson Bingo- Codwyd £453 at yr ysgol. Diolch i bawb am gefnogi!

llinell

NSPCC

10:10:13 Ymweliad yr NSPCC i gyflwyno Childline
Bu gweithwyr o'r NSPCC yn yr ysgol yn cyflwyno gwasanaeth Childline i ddisgyblion blynyddoedd 5 a 6.Mae hyn yn ran o waith yr ysgol ar agweddau iach a diogel - cliciwch yma i weld y lluniau

 


bl 6 a Fflur Williams

22:07:2013 HWYL FAWR A PHOB LWC I MISS FFLUR WILLIAMS A BLWYDDYN 6

llinell

image

19:07:2013 Sialens Darllen Haf

Roedd Ysgol Abererch ymhlith y 10 ysgol uchaf y llynnedd yn ôl y niferoedd a gymerodd rhan yn y sialens .Beth am drio bod yn y 3 uchaf eleni!!!! Cliciwch yma am y manylion.

llinell

17:07:13 Tripiau Ysgol Haf 2013 - cliciwch yma i weld y lluniau

llinell

children

Yr Arglwydd Dafydd Ellis-Thomas

Disgyblion yn cyfarfod Yr Arglwydd Dafydd Ellis-Thomas mewn bore arbennig iawn!
Cliciwch yma i weld y lluniau.

llinell

Lucy

12:07:13 Llongyfarchiadau Lucy am ennill cystadleuaeth dylunio logo !

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

llinell

MABOLGAMPAU

11:07:13 Mabolgampau

Cliciwch yma i weld lluniau Mabolgampau 2013

llinell

deio a mia

02:07:13 – Cystadleuaeth Cyfrifiadurol
Llongyfarchiadau i Deio a Mia ar ddod yn 2il yn y gystadleuaeth hon!

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

plant

02:07:13 – Sesiynnau Ioga
Dyma'r plant meithrin yn mwynhau eu sesiynnau ioga ar fore Gwener!

Cliciwch yma i weld y lluniau.

ras hwyaid

01:07:13 Ein Taith Drwy'r Goedwig

Bu disgyblion dosbarth cyfnod sylfaen yn chwilio am Y Gryffalo a'i ffrindiau yng nghoedwig Glasfryn Dydd Iau diwethaf!

Cliciwch yma i weld y lluniau neu cliciwch yma i weld y fideo.

ras hwyaid

01:07:13 Ras Hwyaid a Mabolgampau

Cafwyd diwrnod llwyddiannus iawn. Diolch i bawb am gefnogi a gwerthu hwyaid. Gwnaethwyd £615 o elw i'r ysgol. diolch.

Cliciwch yma
i weld y lluniau.

poster

Mabolgampau a Râs Hwyaid

Dydd Sadwrn 29 Mehefin

12:00-3:00yh

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

 

poster

4-06-13 - PROSIECT DAWNSIO Blynyddoedd 1-6
Bydd cwmni Dawns I Bawb yn cynnal gweithdai dawnsio gyda disgyblion bl 1-6 am gyfnod o 6 wythnos . Cofiwch ddod a dillad ymarfer corff!

7-06-13 - IOGA I DOSBARTH MEITHRIN
Bydd dosbarth meithrin yn cael sesiynnau ioga ar Ddydd Gwener y tymor hwn. Lluniau i ddilyn…

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth
plant yn eistedd

Trip Cyfnod Sylfaen ar y tren

Prosiect diogelwch gyda chwmni trenau Arriva.

Cliciwch yma i weld y lluniau

plentyn

02:05:13 Garddio

Meithrin yn mwynhau cael gweithio allan a'r Clwb Garddio wedi ail gychwyn - cliciwch yma i weld y lluniau

dyddiadur

02:05:13 DYDDIADUR LWCUS

Cyfle i chi gefnogi'r ysgol ac ennill £50! - cliciwch yma

 

CYNNIG ARBENNIG AR LYFRAU - GALLWCH WELD Y LLYFRAU YNG NGHYNTEDD YR YSGOL

 

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth

sioe techniquest

ARCHWILWYR MAN DROSEDD -Sioe Techniquest
Bore heddiw cafodd disgyblion CA2 y cyfle i fod yn archwilwyr man drosedd .Daeth cwmni Techniquest draw i gynnal y sioe wyddoniaeth hon. Roedd y disgyblion yn cael senario canlynol ac yn gorfod datrys pwy oedd y lleidr!

Roedd lladrad wedi digwydd yng nghartref Arglwydd Llandaf ,sy’n ŵr cyfaethog.Mae hynafolyn wedi cael ei ddwyn,sef tedi bêr sydd wedi bod yn ei deulu ers cenedlaethau lawer. Mae pum person o dan amheuaeth yn yr achos hwn,ac un ohonyn nhw yw’r lleidr! Byddwch yn gweithio yn eich timau i fynd drwy bump safle tystiolaeth gwahanol gan archwilio olion bysedd,olion traed,cloeon ac allweddi ,a defnyddio cromatograffi inc a golau uwch-fioled,mewn ymgais i ddarganfod pwy oedd y lleidr!

Cafwyd bore gwych …rwy’n siwr y bydd ambell un yn dditectif go iawn mewn blynyddoedd!

Cliciwch yma i weld mwy o luniau

anti gwenda

22:03:13 Ymddeoliad Anti Gwenda
Ar fore Gwener olaf y tymor cawsom wasanaeth arbennig iawn i ffarwelio ag Anti Gwneda ar ol 35 o flynyddoedd yn gweithio yn Ysgol Abererch.

Cyflwynwyd anrhegion iddi gan y plant, y staff a’r llywodraethwyr. Ymysg yr anrhegion roedd pennill wedi ei hysgrifennu yn arbennig i Anti Gwenda gan y prifardd Myrddin ap Dafydd. Ymddeoliad hapus iawn i Anti Gwneda.

pori drwy stori logo

22:03:13 Perfformiad Sialens Rhigwm Pori Drwy Stori - cliciwch yma

Cliciwch yma i weld lluniau y perfformiad

Sialens Rhigwm Pori Drwy Stori - cliciwch yma

20:03:13 Hyfforddiant i-pads i’r rhieni
Diolch yn fawr iawn i’r criw rhieni ddaeth i’r hyfforddiant i-pads gyda Mr Derec Evans o Cynnal. Cafwyd awr fuddiol iawn a cyfle i weld y gwaith sydd wedi ei wneud gan y disgyblion hyd yma ar yr i-pads. Cafwyd adborth canmoladwy iawn gan y rhieni.

   

4 plentyn

CYFLWYNIAD AR I-PADS I RIENI

Gwahoddir chwi i’r ysgol i gael cyflwyniad gan Mr Derec Evans ,athro ymgynghorol technoleg gwybodaeth o gwmni Cynnal.Bydd yn cyflwyno ychydig o ‘apps’ defnyddiol i chi a cewch weld enghreifftiau o waith sydd wedi cael ei wneud yn yr ysgol hyd yma.Mae croeso i chi ddod a’ch i-pad eich hun neu cewch fenthyg un o’r rhai ysgol.
Bydd clwb gwarchod ar gael


plant wrth y lein

19:03:13 Diogelwch ar Drenau Bermo - CA2
Cliciwch yma i weld mwy o luniau

4 children

15:03:13 COMIC RELIEF

Mae'r disgyblion wedi bod yn gwerthu trwynau cochion i godi arian at Comic Relief. Trefnodd y Cyngor ysgol ffair a cafodd pawb wisgo dillad eu hunain!4 plentyn

08:03:13 DIWRNOD Y LLYFR

Buom yn gwisgo i fyny fel cymeriadau o lyfrau - cliciwch yma i weld mwy o luniau


01:03:13 DYDD GŴYL DEWI

Buom yn dathlu Dydd Gŵyl Dewi Sant - cliciwch yma i weld mwy o luniau


cyngor ysgol

26:02:13 PRYNHAWN LANSIO Y WEFAN

Dyma'r Cyngor Ysgol yn barod am y lansiad
- cliciwch ymai weld mwy o luniaudiwrnod_crempog Lluniau Dydd Mawrth Crempog - cliciwch yma


plant mewn angen

Dathlu Blwyddyn Newydd Tsieiniaidd - Chwefror 2013

Rydym wedi ennill cystadleuaeth a drefnwyd gan y Cyngor Prydeinig! Gwahoddwyd pob ysgol ym Mhrydain i anfon manylion eu dathliadau Blwyddyn Newydd Tsieiniaidd iddyn nhw.


Ysgol Abererch ydi’r unig ysgol o Gymru i ennill! Darllenwch yr hanes drwy glicio ar y linc yma. Hefyd, dyma'r hanes yn y Cambrian News - cliciwch yma. Cliciwch yma i weld mwy o luniau.

poster

CLYBIAU AR ÔL YSGOL TYMOR Y GWANWYN 2013

Cliciwch yma i weld lluniau o'r Clybiau ar ôl Ysgol

plant mewn angen

DIWRNOD PLANT MEWN ANGEN 2012
Casglwyd £150 tuag at plant mewn Angen trwy gael diwrnod gwalltiau gwyllt a gwisgo dillad nos.

Cliciwch yma i weld y lluniau