Pwy di Pwy

Mae staff yr ysgol i gyd yn gweithio i sicrhau bod y disgyblion yn gallu cael y profiadau gorau posibl yn eu bywyd ysgol. Eleni, mae 3 dosbarth llawn amser ac un rhan amser yn yr ysgol. Ceir yma restr o'r staff sy'n llunio ein tîm cyfeillgar yn Ysgol Abererch:

Pennaeth ac Athrawes Bl 3 a 4 Mrs Annwen Hughes
Athrawes cyfnod syflaen (Rhan Amser 4diwrnod) Miss Eleri Williams
Athrawes cyfnod syflaen (Rhan Amser 1 diwrnod) Mrs Lowri Jones
Athrawes CA2 - Bl 5 -6 Mrs Rebecca Lewis
Uwch Gymhorthydd Llawn Amser Mrs Ann Parry
Uwch Gymhorthydd Llawn Amser Cyfnod Sylfaen Mrs Sian Lloyd Roberts
Cymorthyddion Un i Un Miss Cara Jones
Mrs Bethan Atkinson
Athrawes rhan-amser / Cydlynydd Anghenion Arbennig Mrs Sian Teleri Hughes
Ysgrifennyddes Miss Caren Thomas
Cogyddes Mrs Eleri Roberts
Gofalwraig Ms Brenda Jones

 

Rydym ni yn Ysgol Abererch yn ymfalchio yn y cysylltiadau sydd gennym gyda cholegau, ysgolion a sefydliadau hyfforddi eraill. Felly , o dro i dro bydd wynebau newydd yn ymddangos yn rhai o'r dosbarthiadau a bydd eich plentyn yn sôn am rywun gwahanol adref! Gallwch wybod mwy am yr ymwelwyr hyn yma.

Mae systemau a chanllawiau diogelu plant cadarn yn eu lle i sicrhau fod pob myfyriwr yn cael eu gwirio yn ofalus cyn cael treulio cyfnod yn yr ysgol.