Ysgol

Croeso i Adran Yr Ysgol

Mae'r ysgol yn gymuned hapus a gofalgar lle'r ymdrechir i hyrwyddo twf ysbrydol a moesol y plant. Rydym yn meithrin cyswllt agos gyda phob teulu a gweithredir polisi o ymateb i broblemau neu anawsterau drwy eu trafod gyda'r rheini. Ein nod yw creu amgylchfyd ac awyrgylch lle gall y disgybl dyfu, datblygu ac aeddfedu i ddod yn unigolyn hyderus, yn ymwybodol o les eraill, ac yn aelod cyfrifol o'r gymdeithas yn ogystal â chynnig addysg o'r ansawdd uchaf posibl sydd yn adlewyrchu gofynion yr Awdurdod, y gymdeithas a'r unigolyn.

Yn Ysgol Abererch rydym yn amcanu at ddarparu cyfleodd i'r plant ehangu eu diddordebau a dod yn ymwybodol o'r byd o'u hamgylch. Bydd hyn yn eu galluogi i ddatblygu yn unigolion dibynadwy, hyderus a chrwn cyfan. Ymdrechwn i gynnal amgylchedd hapus sy'n meithrin plant bywiog, brwdfrydig a llawn diddordeb sydd nid yn unig â hyder yn eu gallu eu hunain ond sydd hefyd yn gweld pwysigrwydd mewn bod yn ystyriol o eraill sydd o'u cwmpas.

Mae cynnydd datblygiad addysgol y plant yn cael ei fonitro'n agos er mwyn gallu rhoi'r cymorth a'r anogaeth ychwanegol hynny pan fo'i angen. Rydym yn credu bod plant yn dysgu orau pan fydd y cartref a'r ysgol yn gweithio gyda'i gilydd er eu lles. Partneriaeth yw addysg rhwng yr ysgol a'r rhieni er budd ein plant. Mae eich dylanwad a'ch cefnogaeth yn amhrisiadwy yn natblygiad cymdeithasol ac addysgol eich plentyn. Edrycha'r staff ymlaen at gyd-weithio gyda chi.

Nid yw’r llawlyfr yn cymryd arno bod yn holl gynhwysfawr ac mae posibilrwydd y bydd newidiadau yn digwydd na ellir eu rhagdybio. Bwriedir ef yn ganllaw yn unig ac anogir chwi i drafod ei gynnwys, neu unrhyw beth y teimlwch sydd heb ei gynnwys, gyda’r Pennaeth, a fydd yn fwy na balch o wneud hynny cyn belled â bod trefniadau i ymweld â’r ysgol wedi eu gwneud o flaen llaw. Rydym yn annog darpar rieni i ymweld â’n hysgol.

Yn gywir,
Annwen Hughes